Ilustracja do artykułu: Obowiązkowa deratyzacja w listopadzie

Obowiązkowa deratyzacja w listopadzie

22-11-2022

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że zgodnie z § 25 ust. 1 Uchwały Nr XXI/244/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 2837) w miesiącu listopadzie 2022 r. na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przeprowadza się obowiązkową deratyzację.

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami (w tym zarządcach urządzeń infrastruktury podziemnej).

Zgodnie z art. 117 § 1 Kodeksu Wykroczeń „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 
1500 złotych albo karze nagany”.