Ilustracja do artykułu: Przedłużenie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Przedłużenie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

20-07-2022

Z dniem 25 czerwca 2022 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

Zgodnie z rozporządzeniem:

 „§ 4 ust.1 Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

1) posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);

2) posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;

3) ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);

4) jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;

5) samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;

6) jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1 i 2 - przysługuje za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;

2) pkt 4 - przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;

3) pkt 5 - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;

4) pkt 6 - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego."

W związku z powyższym w uzasadnieniu przedłużenia wypłaty świadczenia powyżej 120 dni należy wskazać i uzasadnić szczególne przypadki przyznania świadczenia. Ponadto do wniosku należy dołączyć odpowiednio dokumenty/oświadczenia potwierdzające, że osoba przyjęta do zakwaterowania:

1)      posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie. o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558) – NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENT.

2)      posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności – NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENT PRZETŁUMACZONY NA JĘZYK POLSKI.

3)      ukończyła 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni) – NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENT O NADANIU NUMERU PESEL.

4)      jest kobietą w ciąży – NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia -  NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENT O NADANIU NUMERU PESEL.

5)      samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci – NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENT O NADANIU NUMERU PESEL.

6)      jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy (Małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim, oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy, podlega wpisowi do ewidencji, zwanej dalej "ewidencją małoletnich") – NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ DOKUMENT.

Informujemy, że o przedłużenie wypłaty świadczenia można wystąpić każdorazowo na wniosek na okres maksymalnie 30 dni.

Dokumenty do pobrania:

- wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonym na terytorium Ukrainy.

- karta osoby przyjętej do zakwaterowania.

- obowiązek informacyjny.

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH

Referat Zdrowia i Rodziny

 

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zgłoszenia osoby zamieszkującej do opłaty za wywóz odpadów. Więcej informacji - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, parter Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, pok. 37.