Ilustracja do artykułu: Swój 1% zostaw w Ostrowie, cz.4 - działalność społeczna

Swój 1% zostaw w Ostrowie, cz.4 - działalność społeczna

17-04-2020

Podobnie jak w latach poprzednich, we współpracy z portalem informacyjnym "Tuba Ostrowa", prezentujemy ostrowskie Organizacje Pożytku Publicznego. Tym samym namawiamy - 1% zostaw w Ostrowie.

Liczba stowarzyszeń działających na terenie naszego miasta, uprawnionych do pozyskiwania środków z tytułu 1% podatku, wzrosła w ostatnim roku do 30. W cyklu 5 artykułów pragniemy przybliżyć państwu działalność tych organizacji i zachęcić do przekazania im 1% swojego podatku.

W czwartej części prezentacji ostrowskich Organizacji Pożytku Publicznego przyszedł czas na 8 organizacji prowadzących szeroko pojętą działalność społeczną. Przybliżamy ich działalność, by pomóc mieszkańcom Ostrowa i okolic w wyborze organizacji, której przekażą 1% podatku.

W grupie 8 organizacji społecznych znalazły się:

- Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Dziecka i Rodziny im. bł. Edmunda Bojanowskiego

- Stowarzyszenie św. Wincentego a’Paulo

- Polski Czerwony Krzyż

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny

- Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”

- Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

 

Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Dziecka i Rodziny im. bł. Edmunda Bojanowskiego – KRS 0000026694

Stowarzyszenie powstało w roku 1997. Prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Innym obszarem jego działań to integracja i aktywizacja społeczna, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji tych celów stowarzyszenie organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży promując ideę wolontariatu upowszechniając przy tym wśród młodych ludzi kulturę fizyczną oraz tematykę ochrony i promocji zdrowia.

Stowarzyszenie ma swoją siedzibę przy ul. Odolanowskiej 19.

 

Stowarzyszenie św. Wincentego a’Paulo – KRS 0000187165

Konferencję św. Wincentego a Paulo powołano do życia w Ostrowie w 1855 roku. Z wyjątkiem II wojny światowej działa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego w 2010 roku. Obok działalności katolickiej praca członków koncentruje się na wspieraniu rodzin, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnych warunkach materialnych. Polega ona między innymi na odwiedzaniu tych rodzin i w zależności od sytuacji, udzielaniu im pomocy, np. żywnościowej, zakupie odzieży, lekarstw, a także na odwiedzaniu w niedzielę tych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, do których rzadko ktoś przychodzi. Stowarzyszenie w 2003 roku uruchomiło w Domu Katolickim przy konkatedrze Punkt Zbierania i Wydawania Leków, a w 2004 roku świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin swoich podopiecznych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Stowarzyszenie angażuje się w szereg akcji mających na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym. Ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz władzami samorządowymi. Środki z 1% podatku zostaną przeznaczone na pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Siedziba stowarzyszenia znajduje się przy ul. Gimnazjalnej 1

Strona WWW: www.apaulo.ostrowianka.pl

FB: www.facebook.com/KonferencjaSwWincentegoaPaulowOstrowie/

Mail: biuro@bwk.pl

 

 

Polski Czerwony Krzyż – KRS 000225587 – cel szczegółowy „Oddział Ostrów Wlkp.”

Ostrowski oddział PCK w swoich działaniach stara się sprostać aktualnym oczekiwaniom społecznym uczestnicząc m.in. w akcji pomocy potrzebującym pod hasłem „Pomagamy potrzebującym, bądź z nami”. Odwołuje się do ofiarności społecznej organizując takie akcje jak: „Pomocna dłoń”, „Wielkanoc z PCK”, „Gorączka Złota”.

Szeroką działalność prowadzi PCK w dziedzinie honorowego krwiodawstwa. Działania te są wkładem organizacji w realizację ustawy o publicznej służbie krwi i polegają zarówno na organizowaniu akcji oddawania krwi, jak i działań z zakresu promocji krwiodawstwa. PCK prowadzi znaczące działania w propagowaniu zdrowego stylu życia, m.in. poprzez organizację konkursów wśród dzieci i młodzieży. Szkoli młodzież i dorosłych w udzielaniu pierwszej pomocy. Spieszy z pomocą osobom poszkodowanym w katastrofach. Organizacja realizuje również zadania zlecone przez organy państwowe bądź samorządowe w dziedzinie opieki, krwiodawstwa i szkoleń. Ogniwa PCK na różnych szczeblach organizacyjnych dużo czasu i energii poświęcają na zdobywanie środków finansowych umożliwiających realizację w/w zadań.

PCK ma swoją siedzibę przy ul Wolności 20.

Strona WWW:  www.pck-ostrow.pl

FB: www.facebook.com/Polski-Czerwony-Krzyż-Ostrów-Wielkopolski-104300719655678/

Mail: pckostrow1@wp.pl

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – KRS 0000266321 – cel szczegółowy „Hufiec Ostrów Wlkp.”

Ostrowski Hufiec ZHP to ponad 100 lat tradycji i doświadczeń w zakresie wspierania młodych ludzi we wszechstronnym rozwoju poprzez stawianie wyzwań. Hufiec zrzesza dzieci i młodzież z terenu Powiatu Ostrowskiego. Zuchy i harcerze na cotygodniowych zbiórkach nabywają praktycznych umiejętności poprzez naukę w działaniu. Ważny elementem harcerskiej pracy wychowawczej to praca wychowawcza w systemie małych grup rówieśniczych, gdzie młodzii ludzie nabywają umiejętności pracy zespołowej i odpowiedzialności za siebie i innych oraz służby osobom słabszym, potrzebującym pomocy.

Harcerze realizują szereg projektów adresowanych zarówno do członków organizacji, jak i do osób niezrzeszonych. Są to m.in. biwaki, rajdy, gry terenowe, turnieje czy cieszące się dużą popularnością Półkolonie „Wakacje z Uśmiechem”. Zwieńczeniem całorocznych działań harcerskich są letnie obozy, które oprócz wypoczynku, stanowią okazję do podsumowania i wzmocnienia śródrocznej pracy wychowawczej. W ramach Ostrowskiego hufca działa Harcerski Klub Ratowniczy, Harcerski Klub Strzelecki „Grot” oraz Harcerski Klub Żeglarski „Horn”.

Harcerze czynnie uczestniczą w ważnych wydarzeniach i uroczystościach miejskich często pełniąc przy tym służbę wartowniczą bądź porządkową. Oprócz działań bieżących, na harcerzy można liczyć w sytuacjach wyjątkowych. To m.in. harcerscy wolontariusze pełnią w tym trudnym czasie służbę w ramach akcji „Pomoc sla Seniora”. W minionych latach ostrowscy harcerze organizowali też m.in. „Akcję Market dla Jankowa” czy akcję „Ostrów dla Ukrainy”

Siedziba hufca mieści się przy ul. Staszica 1.

Strona WWW: www.ostrow.zhp.wlkp.pl

FB: www.facebook.com/zhp.ostrowwlkp

Mail: ostrow@zhp.wlkp.pl

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim – KRS 0000282314

OUTW powstał w roku 2007, uzyskując dwa lata później status Organizacji Pożytku Publicznego. W swojej działalności realizuje szereg projektów adresowanych do seniorów, które mają walory szeroko pojętej edukacji i aktywizacji. Patronat naukowy nad stowarzyszeniem sprawuje Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim.

Swoje zadania i cele Uniwersytet realizuje zarówno w sekcjach dydaktycznych, jak i w formie zajęć dodatkowych oraz w kołach zainteresowań. Członkowie Stowarzyszenia - słuchacze OUTW uczestniczą w comiesięcznych wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych z SAN w Łodzi, UAM w Poznaniu i Towarzystwa Naukowego w Ostrowie. Zgodnie z Planem pracy na dany rok akademicki OUTW prowadzi ponadto działalność kulturalną, sportową, turystyczną, rekreacyjną i integracyjną. Słuchaczami są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub uzyskały status rencisty i systematycznie opłacają składki.

Siedziba OUTW mieści się przy ul. Królowej Jadwigi 8c.

Strona WWW: www.outw.edu.pl

FB: www.facebook.com/OstrowskiUniwersytetTrzeciegoWieku

Mail: info@outw.edu.pl

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny – KRS 0000322302

Priorytetowym celem Towarzystwo Przyjaciół Dzieci naszego regionu jest wspieranie Kół Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym – chorym na cukrzycę, po porażeniach mózgowych, na diecie bezglutenowej, chorym na białaczkę.

Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych. Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji. Organizacja stara się zapewnić dzieciom z rodzin biednych wypoczynek zimowy i letni. Osobom chorym pomaga w wyposażeniu w potrzebny sprzęt, w zakupie leków, czy specjalistycznej żywności.

Strona WWW: tpdwielkopolska.org.pl

FB: www.facebook.com/tpdwielkopolska

 Mail: zarzad@tpdwielkopolska.org.pl

 

Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” – KRS 0000424017

Stowarzyszenie "Ludzie dla ludzi" jest organizacją pozarządową działającą na rzecz szeroko pojętej edukacji, nauki i kultury. Powstało dzięki inicjatywie 19 członków - założycieli reprezentujących nauczycieli, pracowników administracji oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Zostało oficjalnie zarejestrowane w czerwcu 2012 roku.

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa oraz jego zrównoważonego rozwoju. Dzięki naszym staraniom pragniemy wspomagać, upowszechniać i podnosić jakość procesu kształcenia, wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży oraz wspomagać ich różnorodne zainteresowania. Nasza aktywność jest także skierowana na rzecz ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. Promujemy poczynania wspomagające rozwój demokracji, integracji europejskiej, ale przede wszystkim podtrzymujące tradycje narodowe i obywatelskie oraz upowszechniające kulturę regionalną.

„Ludzie dla ludzi” jest organizacją otwartą dla wszystkich zainteresowanych rozwojem edukacji, nauki i kultury.

Stowarzyszenie na swoją siedzibę ul. Asnyka 26.

Strona WWW: www.ludziedlaludzi.com

FB: www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Ludzie-dla-ludzi-236854236451601/

Mail: ludziedlaludzi@interia.pl

 

Koło Ostrowskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta” – KRS 0000785507

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest niezależną katolicką organizacją dobroczynną. Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta. Swoje cele realizuje m.in. poprzez zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu i innych placówek pomocowych, a także pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną. reintegrację społeczną i zawodową. Zajmuje się też wydawaniem żywności, odzieży, sprzętów, środków czystości i leków.

W swoich działaniach współpracuje z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi. Działalność Koła Ostrowskiego to przede wszystkim prowadzenie schroniska dla mężczyzn oraz noclegowni przy ul. Olszynowej, a także wszechstronna pomoc osobom bezdomnym i wykluczonym społecznie.

Siedziba ostrowskiego koła mieści się przy ul. Ledóchowskiego 4

WWW: bratalbert.org

FB: www.facebook.com/Koło-Ostrowskie-Towarzystwa-Pomocy-im-św-Brata-Alberta-102636787911705

Mail: bratalbert@osw.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x