Ilustracja do artykułu: VIII Sesja Rady Miejskiej

VIII Sesja Rady Miejskiej

17-04-2019

Uprzejmie zapraszam na VIII Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Proponowany porządek obrad

I . Otwarcie.

II . Przyjęcie porządku obrad.

III . Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Miejskiej.

IV. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od V do VIII Sesji Rady Miejskiej.  

VI. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2018 oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej.

VII. Raport z wykonania  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2018 rok. 

VIII     Interpelacje i zapytania radnych.

IX.  Podjęcie uchwał w sprawie:

1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2) zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

3) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek nr 1/17, 1/18, 1/19, 1/20 i części działki 1/11 z obrębu 206,

4) zmiany uchwały nr XXV/297/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 r. w sprawie wysokości opłat za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,

5) ustanowienia zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym,

6) zmiany uchwały Nr XIV/160/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia  29 listopada 2011 roku w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,

7) zmiany uchwały Nr VII/64/2011 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Statutu Żłobka Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

8) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,

9) oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2018,

10) zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2019 – 2021,

11) zmiany uchwały Nr II/5/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,

12) zmiany uchwały Nr II/6/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

13) zmiany uchwały nr VII/95/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyzwanych w ramach pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz nauczycielom emerytom i rencistom korzystającym z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu przyznawania tych świadczeń.

 X.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

XI .  Wolne wnioski i informacje.

XII . Zakończenie obrad.                                                                                

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

  / … /

 Elżbieta Grochowska