IX Sesja Rady Miejskiej

22-05-2019

Uprzejmie zapraszam na IX Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się  w dniu 29 maja 2019 roku o godz. 10.00 w Forum Synagoga, ul. Raszkowska 21, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Proponowany porządek obrad

I    Otwarcie.

II         Przyjęcie porządku obrad.

III       Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Miejskiej.

IV    Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.            

V         Interpelacje i zapytania radnych.

VI  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

2)   zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok,

3)   ustanowienia Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniów,

4)    ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,

5)   ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku,

6)   zmiany Uchwały Nr L/579/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród, ich wysokość i warunki wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,

7)   określenia zasad udzielania i rozmiaru  obniżek oraz przyznawania zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych,

8)   zmiany Uchwały Nr XXVI/308/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrów Wielkopolskim oraz nadania jej statutu,

9)   zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

10)    umieszczenia tablicy pamiątkowej, upamiętniającej 80. rocznicę wybuchu bitwy nad Bzurą,

11)    zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za 2018 rok,

12)    zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Moniuszki,

13)    nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Bakaliowej,

14)    nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Wojska Polskiego,

15)    nadania nazwy rondu w mieście Ostrowie Wielkopolskim,

16)    nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Południowej,

17)    nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy gen. Stanisława Maczka,

18)    nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Promienistej,

19)    zaliczenia drogi w rejonie ul. Sikory do kategorii dróg gminnych,

20)    zaliczenia drogi w rejonie ul. Jabłoniowej do kategorii dróg gminnych,

21)    zaliczenia drogi w rejonie ul. Polskiego Czerwonego Krzyża do kategorii dróg gminnych,

22)    zaliczenia drogi w rejonie drogi dojazdowej od ul. Jankowskiego do kategorii dróg gminnych,

23)    zaliczenia drogi w rejonie ul. Bartkiewicza do kategorii dróg gminnych,

24)    zaliczenia drogi w rejonie ul. Jagodowej do kategorii dróg gminnych.

VII      Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII     Wolne wnioski i informacje.

IX        Zakończenie obrad.                                                                                

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

 / … /

Jarosław Lisiecki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x