ABC inicjatywy lokalnej

Kto może złożyć wniosek?

Wnioski mogą składać bezpośrednio mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego lub mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Czy osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą złożyć wniosek?

Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą złożyć wniosek w ramach inicjatywy lokalnej. Natomiast, jeśli wniosek zostanie zatwierdzony do realizacji, umowę może podpisać tylko osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat, nie jest ubezwłasnowolniona całkowicie oraz nie ma ograniczonych zdolności do czynności prawnych.

Gdzie można złożyć wniosek?

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod adresem www.umostrow.pl w zakładce Inicjatywa lokalna (formularz wniosku) oraz w Referacie Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18.

W jakim terminie można składać wnioski?

Przyjmowanie wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na następny rok budżetowy odbywa się w terminie do 30 września każdego roku.

Jakie są kryteria oceny wniosków?

Oceny wniosków dokonuje się na podstawie kryteriów, które obejmują:
 1. obszar wnioskowanych działań;
 2. zgodność wniosku z dokumentami strategicznymi i planami inwestycyjnymi Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (dot. infrastruktury technicznej);
 3. formę udziału mieszkańców;
 4. wkład własny wnioskodawców w formie pracy społecznej;
 5. udział rzeczowy wnioskodawcy w realizację zadania;
 6. udział finansowy wnioskodawcy w realizację zadania;
 7. zaangażowanie środków budżetowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski;
 8. efekt społeczny;
  oraz celowość realizacji zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej

Szczegółowe kryteria oceny wniosków infrastruktura techniczna (plik w pdf)
Szczegółowe kryteria oceny wniosków infrastruktura społeczna (plik w pdf)

Kiedy wniosek zostanie rozpatrzony?

Ocena wniosków dokonywana jest w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku. Prezydent Miasta podejmuje decyzję o przyjęciu do realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej przy uwzględnieniu liczby uzyskanych punktów, celowości zadania z punktu widzenia potrzeb społeczności lokalnej oraz środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w danym roku budżetowym.

Wszyscy wnioskodawcy, w terminie 14 dni od daty podjęcia ostatecznej decyzji o przyjęciu wniosku do realizacji, informowani są pisemnie o dokonanej ocenie wniosku.

W przypadku zakwalifikowania wniosku do realizacji oraz po zabezpieczeniu odpowiednich środków finansowych w budżecie, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zawiera z Wnioskodawcą na czas określony stosowną umowę o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, która określa prawa i obowiązki stron.

Kto ocenia wnioski?

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dokonuje weryfikacji i oceny wniosków pod kątem terminowości złożenia, prawidłowości wypełniania i legitymacji czynnej wnioskodawcy oraz na podstawie szczegółowych kryteriów oceny wniosków. Prezydent Miasta w celu rozpoznania złożonych wniosków może wyznaczyć komórkę merytoryczną Urzędu Miejskiego właściwą ze względu na rodzaj zadania objętego wnioskiem W przypadku gdy zakres wniosku wykracza poza kompetencje jednej komórki merytorycznej Prezydent Miasta powołuje w drodze zarządzenia zespoły do rozpoznania celowości wniosku. Oceny wniosków dokonuje się przynajmniej raz w roku. Ostateczną decyzję w zakresie przyjęcia wniosku do realizacji podejmuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Co to są osobogodziny i jak je wyliczyć?

Przy kryterium Wkład własny Wnioskodawcy w formie pracy społecznej należy podać liczbę „osobogodzin”, czyli sumę godzin, które przepracują wszystkie zaangażowane osoby w ramach inicjatywy lokalnej. Wartość godziny pracy społecznej należy określić w odniesieniu do ceny rynkowej za pracę o porównywalnym charakterze (np. szacowana wartość tej pracy będzie inna w przypadku prostych prac fizycznych, inna zaś w przypadku zadań wymagających umiejętności eksperckich).

Przykład

Został złożony wniosek o organizację lokalnego pikniku. Wnioskujący zadeklarowali, że w dniu pikniku jego teren posprząta 5 osób – każda po 4 h. Oceniamy rynkową wartość ich pracy.

Godzina sprzątania kosztuje 20 zł brutto. Mając wszystkie dane, musimy je przemnożyć:

5 (os) x 4 (h) = 20 osobogodzin
20 (osobogodzin) x 20 (zł) = 400 zł

Wartość wkładu osobowego mieszkańców przy sprzątaniu terenu pikniku wynosi 400 zł

Jakich obszarów dotyczy inicjatywa lokalna?/ Jakich zadań dotyczy inicjatywa lokalna?

Zakres zadań, które mogą być realizowane poprzez inicjatywę lokalną został dość szeroko określony w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 19b ust.1).

W ramach inicjatywy lokalnej zrealizować można zadania z zakresu:
 • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • promocji i organizacja wolontariatu;
 • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacja, oświata i wychowanie;
 • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • turystyki i krajoznawstwa;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • rewitalizacji.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x