Młodociani pracownicy

ZWROT KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski realizuje zadania, które wynikają z zapisów art. 122 ustawy Prawo oświatowe, dotyczące dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje dofinansowanie z tytułu poniesionych kosztów. Dofinansowanie, w drodze decyzji administracyjnej przyznaje Prezydent Miasta. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika uzależniona jest od okresu kształcenia i wynika z zapisów umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i aktualnie wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu – do 8 081,00 zł przy maksymalnym okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 r.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
 • Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.  w sprawie stosowania  art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013 r. z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
I. WALORYZACJA DOFINANSOWANIA:
Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

II. WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego o zwrot kosztów kształcenia młodocianego pracownika złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających fakt, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych (jeżeli imię i nazwisko instruktora są inne niż wskazane na ww. dokumentach kopię dokumentu potwierdzającego zmianę),
 2. jeżeli instruktorem praktycznej nauki zawodu jest osoba zatrudniona u pracodawcy, aktualne oświadczenie pracodawcy potwierdzające fakt zatrudnienia instruktora w całym okresie odbywania praktycznej nauki zawodu przez młodocianego,
 3. kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,
 4. kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego, że młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu,
 5. kopia świadectwa pracy młodocianego, lub w przypadku jego braku, oświadczenie o dalszym zatrudnieniu młodocianego,
 6. w przypadkach, w których młodociany kontynuował u wnioskodawcy naukę zawodu rozpoczętą u innego pracodawcy: zaświadczenie o zaliczeniu nauki zawodu/przyuczenia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli nie wynika to z umowy
  o pracę zawartej z wnioskodawcą, a także kopię świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy,
 7. kopię dokumentu potwierdzającego krótszy/ wydłużony okres nauki zawodu,
 8. w przypadku pracodawcy rzemieślnika kopię dyplomu mistrza w zawodzie odpowiadającemu danemu rodzajowi rzemiosła lub kopię świadectwa czeladniczego albo kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającemu danemu rodzajowi rzemiosła,
 9. kopię dokumentu potwierdzającego status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 10. formularz informacji składanych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z oświadczeniem o wysokości już otrzymanej pomocy,
 11. inne.

III. OPŁATY:
Nie pobiera się
 
IV. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 2 miesięcy
 
V. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Edukacji - Referat Oświaty
 
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
 
VII. UWAGI:
Brak


Osoba do kontaktu:
Monika Dachowska, pokój nr 325 (III piętro)
tel. 62 58 22 325
mail: mdachowska@umostrow.pl

 

DO POBRANIA:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x