Strategia

Wraz z końcem roku 2020 upłynął okres obowiązywania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020. Sposób opracowania nowej strategii rozwoju gminy unormowany został w ustawie o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 lipca 2020 roku.  Ustawa wprowadziła istotne zmiany w systemie zarządzania rozwojem państwa, poprzez zintegrowanie planowania społeczno-gospodarczego i przestrzennego w dokumentach strategicznych przygotowywanych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Wspomniane modyfikacje realizują zapisy Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020, z perspektywą do 2030 roku.

Ustawa wprowadziła na poziomie lokalnym strategię rozwoju gminy, która pomimo swojego nieobligatoryjnego charakteru, jest jednym z najważniejszych dokumentów stanowiących podstawę strategiczną do pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej. Ustawa wyznaczyła również zupełnie nowe podejście w zakresie opracowania strategii rozwoju gminy, wskazując na konieczność integracji zagadnień społecznych, przestrzennych, gospodarczych oraz wynikających z istniejącego obszaru funkcjonalnego miasta. Strategia rozwoju gminy ma być spójna z ustaleniami i rekomendacjami określonymi w strategii rozwoju województwa w celu zapewnienia systemowej integralności dokumentów, a także umożliwieniu komplementarności działań podejmowanych na różnych poziomach zarządzania.

Strategia ma zawierać wnioski z przeprowadzonej diagnozy społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, strategiczne cele rozwoju oraz kierunki działań, podejmowanych dla ich osiągnięcia, rezultaty planowanych działań w ujęciu wskaźnikowym oraz model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy. Ponadto strategia określać ma wynikające z docelowego modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie, które stanowić będą punkt odniesienia dla studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Szczegółowe informacje na temat strategii oraz prac nad strategią, znajdziecie Państwo w poniższym opracowaniu, przygotowanym na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x