Programy mieszkaniowe

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.  realizuje szereg programów dedykowanych mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego.

Są to m.in. programy:
- Ostrowski Przyjazny Program „dla systematycznych” w ramach którego w 2022 zostaną oddane 2 nowe budynki przy ul. Klasztornej 20a i Klasztornej 20b,
- Ostrowski Program „dla przedsiębiorczych” skierowany dla młodych osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
- program odpracowywania zadłużenia,
- program wzajemnej zamiany mieszkań.
Ostrowski Przyjazny Program „dla systematycznych”

Program budownictwa mieszkaniowego „dla systematycznych” realizowany w Ostrowie Wielkopolskim

Zasady działania:
•    Budownictwo realizuje Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. ze środków własnych i kredytów bankowych. Realizacja budowy odbywa się w systemie „non profit” – Spółka nie zarabia na programie, a uzyskuje jedynie zwrot poniesionych kosztów.
•    Najemcy zasiedlają mieszkania zaraz po ich wybudowaniu i płacą miesięczne raty na poczet wykupu mieszkania przez okres, który sami określają w umowie – min 5 lat - maksymalnie 30 lat.
•    Mieszkańcy płacą comiesięczny czynsz.  Stawka czynszu za najem lokalu równa jest stawce bazowej czynszu dla     zasobu komunalnego ustalonej w Wieloletnim Programie  Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej.
•    Raty na poczet kupna lokalu waloryzowane są o procent inflacji.
•    Najemcy pokrywają wysokość rat płaconych miesięcznie do banku przez inwestora.
•    Z chwilą spłaty wszystkich rat następuje przeniesienie prawa własności lokalu aktem notarialnym.
•    Pierwszeństwo w zasiedleniu mieszkań i ich późniejszym nabyciu mają dotychczasowi najemcy lokali komunalnych.
•    Osoby uprawnione do wejścia do programu muszą posiadać jasno określone w regulaminie dochody na jedną osobę w rodzinie. Sytuacja ta powoduje, że program        nie konkuruje z prywatnymi deweloperami i TBS-em.
•    Analizę możliwości płatniczych chętnych do udziału w programie dokonuje inwestor na podstawie przekazanych dokumentów o zatrudnieniu i zarobkach.

Korzyści dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski:
•    Realizacja zadań własnych związanych z zapewnieniem mieszkań komunalnych.
•    Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. uzyskuje w czasie zwrot zainwestowanych środków finansowych poniesionych na budowę mieszkań.
•    Program pozwala wyprowadzić z mieszkań komunalnych najemców, którym zwiększyły się dochody lub tych, którzy chcą poprawić swoje warunki mieszkaniowe.
•    Gmina nie ponosi kosztów realizacji inwestycji.
•    Zmniejszenie  liczby osób z listy mieszkaniowej.

Korzyści dla mieszkańców:
•    Nie potrzeba wykazywać się bankową zdolnością kredytową.
•    Czynsz plus miesięczna rata na poczet kupna lokalu są na poziomie czynszu płaconego za wynajem mieszkania od prywatnych właścicieli.
•    Mieszkańcy po spłacie rat staną się właścicielami mieszkań.
•    Mieszkańcy płacą niski czynsz ustalany na podstawie obowiązującej stawki czynszu uchwalonej przez Radę Miejską.

Korzyści dla banków:
•    Zamiast z kilkudziesięcioma kredytobiorcami banki rozmawiają z jednym „pewnym pod względem finansowym” podmiotem komunalnym.
•    Zabezpieczeniem dla kredytu oprócz hipoteki może być cesja rat płaconych przez najemców.

Realizacja programów mieszkaniowych w Ostrowie Wielkopolskim:
•    2008 r.  - ul. Klasztorna 7B  – 24 lokali mieszkalnych  
•    2010 r.  - ul. Staroprzygodzka 100  – 29 lokali mieszkalnych  
•    2010 r.  - ul. Rejtana 54  – 13 lokali mieszkalnych  
•    2014 r.  - ul. Klasztorna 10  – 16 lokali mieszkalnych  
•    2016 r.  - ul. Klasztorna 12  – 16 lokali mieszkalnych  
•    2017 r.  - ul. Klasztorna 14  – 16 lokali mieszkalnych  
•    2018 r.  - ul. Klasztorna 16  – 16 lokali mieszkalnych  
•    2018 r.  - ul. Klasztorna 18  – 16 lokali mieszkalnych  
•    2020 r.  - ul. Klasztorna 18A  – 16 lokali mieszkalnych  
•    2020 r.  - ul. Klasztorna 20  – 16 lokali mieszkalnych  

łącznie:
     10 budynków
     178 lokali mieszkalnych


Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.  z o.o. posiada do wynajęcia wolne lokale użytkowe na działalność gospodarczą w ramach programu „dla przedsiębiorczych”.

Program ten przewiduje wsparcie młodych osób i początkujących przedsiębiorców będących mieszkańcami Ostrowa Wielkopolskiego prowadzących (jednak przez okres nie dłuższy niż 12 m-cy) lub chcących rozpocząć własną jednoosobową działalność gospodarczą. Uczestnicy programu zawierają umowę najmu z MZGM. W ramach programu płacą za lokal miesięczną stawkę czynszu w wysokości 6,00 zł/m2 oraz opłaty związane z eksploatacją lokalu. Na takich warunkach mogą oni prowadzić działalność w wynajętym lokalu przez okres 2 lat od momentu podpisania umowy. Po upływie tego okresu stawka czynszu zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w MZGM.

Zasady wsparcia zadłużonych najemców i użytkowników lokali będących w zarządzie MZGM, poprzez wdrożony w Spółce program odpracowania długów.

W Spółce funkcjonuje program odpracowania długów dla osób mających problemy finansowe, których konsekwencją jest niepłacenie regularnie czynszu za mieszkania komunalne i socjalne.
Dłużnik może odpracować dług osobiście lub, za zgodą MZGM, poprzez osobę pełnoletnią wspólnie z nim zamieszkującą . Zadaniami w ramach których możliwe jest odpracowanie długu w budynkach zarządzanych przez Spółkę są m.in. prace malarskie, ślusarskie, murarskie, stolarskie oraz prace w zakresie stałego utrzymywania czystości i porządku na wyznaczonych posesjach.
Dłużnik, który jest zainteresowany taką formą zmniejszenia bądź likwidacji powstałych zaległości, zobowiązany jest do złożenia w Spółce Wniosku o umożliwienie odpracowania należności pieniężnych. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, praca która ma zostać wykonana jest wyceniana a wnioskodawca otrzymuje informację o ile zostanie zmniejszone jego zadłużenie. Wycena prac obejmuje całość zadania, np. odmalowanie mieszkania, klatki schodowej czy też sprzątanie posesji. Materiały i sprzęt potrzebny do wykonania zadania zapewnia Spółka.
Każdorazowo dłużnik przed rozpoczęciem pracy podpisuje ze Spółką umowę, a odbiór prac następuje po ich całościowym wykonaniu.
Główną ideą programu jest to, aby mieszkańcy mieli świadomość, że zmniejszenie zadłużenia nastąpiło w wyniku ich rzetelnej pracy.

Program wzajemnej zamiany mieszkań

Wzajemne zamiany lokali komunalnych odbywają się na wniosek najemcy lokalu zgłoszony w formie pisemnej. Warunkiem umieszczenia w rejestrze zamian jest  posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu oraz brak zadłużenia. Po dokonaniu analizy sytuacji mieszkaniowej wnioskującego, umieszczany jest on w rejestrze wniosków  o zamianę oraz za jego zgodą na stronie internetowej Spółki www.mzgm.pl. Osoby zainteresowane zamianą mogą skontaktować  się  z  najemcą  danego  lokalu  wyłącznie za pośrednictwem Spółki. Po dojściu do porozumienia dwóch zainteresowanych stron zamianą, zawierana jest umowa najmu lokalu.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x