Program Bezpieczna+

Realizacja programu „Bezpieczna+” została przewidziana na lata 2015-2018 w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów   z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015 - 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania  i opieki w szkołach "Bezpieczna+" (Dz. U. 2015 r. poz. 972). Jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Program adresowany jest m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. Celem programu jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno  w szkole, jak i poza nią poprzez działania prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa, sprzyjające kształtowaniu postaw i nawyków bezpiecznego zachowania. Dotyczy to także podniesienia jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowania i wdrożenia rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych.

W 2017 roku Rządowy Program Bezpieczna+ kontynuowany jest w kolejnych szkołach na terenie naszego miasta.

Na realizację tego programu 2017 roku Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski uzyskała dotację celową w wysokości 70 484,00 zł, z czego 49 312,00 zł na projekt pn. „Bezpiecznie w szkole i poza nią” realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 im. Mirosława Ferića oraz 21 172,00 zł na realizację m.in. programu – projekt „Mediacje sposobem na rozwiązywanie konfliktów” oraz zorganizowanie Szkolnego Centrum Mediacji Rówieśniczych w Szkole Podstawowej nr 6 im. Macieja Rataja. Jako organ prowadzący szkoły miasto przekazało na realizację zadania środki finansowe w wysokości 17 628,00 zł, co stanowi 20% wkładu własnego.

W ramach programu realizowanego w Szkole Podstawowej nr 6 podejmowane są inicjatywy  i działania ukierunkowane na kształtowanie otwartości, tworzenie pozytywnego klimatu w szkole oraz kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów z wykorzystaniem metody mediacji i negocjacji. Programem zostali objęci uczniowie klas I-VI – łącznie 370 osób oraz ich rodzice i nauczyciele.

W Szkole Podstawowej nr 11 programem zostało objętych 445 uczniów, a także ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły. Uczniowie mają okazję uczestniczyć w ciekawych i różnorodnych zajęciach. Od września poznają szeroko pojęte zasady bezpieczeństwa, m.in. na drodze, bezpieczeństwa przeciwpożarowego czy udzielania pierwszej pomocy. Program Bezpieczna+ skutecznie realizowany jest przy współpracy z Policją, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Ratownictwem Medycznym i Fundacją Ekologiczną „Arka”. Podejmowane inicjatywy i działania w ramach programu Bezpieczna+ ukierunkowane są na kształtowanie wśród dzieci i młodzieży nawyków świadomego użytkownika ruchu drogowego, potrafiącego właściwie zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, potrafiącego zawiadomić o zdarzeniu odpowiednie służby oraz udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Nabytą wiedzę utrwalą i zobrazują w konkursach plastycznych, wspólnie wypracują „Kodeks bezpieczne dziecko”, a namacalnym dowodem zrealizowanych działań będzie wydanie kalendarza.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x