Archiwum
pochmurno
-2℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Program współpracy z organizacjami

Załącznik do uchwały nr
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia

Program współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.) na rok 2023 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 1

1. Program współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi, zwany dalej „programem”, stanowi element polityki społeczno-finansowej gminy.

2. Program określa zasady, zakres i formy współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanych dalej „organizacjami”, w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.);

2) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność określoną w art. 3 ust. 1 ustawy;

3) Mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski;

4) Organizacji Pozarządowej – należy przez to rozumieć organizację w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;

5) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego;

6) Programie – należy przez to rozumieć uchwałę Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, podjętą na podstawie art. 5a ustawy;

7) stronie internetowej Miasta – należy przez to rozumieć adres internetowy umostrow.pl;

8) otwartym konkursie ofert – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznych Organizacjom Pozarządowym określony w art. 11 ust. 2 ustawy;

9) trybie pozakonkursowym – należy przez to rozumieć tryb zlecania realizacji zadań publicznych Organizacjom Pozarządowym poza konkursem ofert, określony w art. 19a ustawy;

10) zadaniu priorytetowym – należy przez to rozumieć takie zadanie, które ma pierwszeństwo wśród innych zadań realizowanych przez Miasto i możliwe jest zlecenie jego wykonania Organizacji Pozarządowej. 

Rozdział 2

Cel nadrzędny oraz cele szczegółowe programu 

§ 2

1. Cel nadrzędny programu współpracy:

Polepszenie jakości życia mieszkańców Miasta poprzez efektywną współpracę samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych oraz stałe rozwijanie zakresu i form współpracy. 

§ 3

Cel nadrzędny realizowany będzie poprzez następujące cele szczegółowe:

1) Stworzenie warunków dla powstania inicjatyw i struktur funkcjonujących na rzecz społeczności lokalnych.

2) Zwiększenie wpływu organizacji sektora pozarządowego na kreowanie polityki społecznej w Mieście, w tym zwiększanie udziału Organizacji Pozarządowych w konsultacjach ogłaszanych przez Miasto;

3) Wzmocnienie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za wpływ na życie lokalnej wspólnoty.

4) Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Miasta w rozwiązywanie lokalnych problemów.

5) Umożliwienie wczesnej identyfikacji potrzeb społecznych, co doprowadzi do pełniejszego ich zaspokojenia, a tym samym do poprawy jakości życia mieszkańców.

6) Udział zainteresowanych podmiotów przy tworzeniu programu współpracy, a także realizacji innych działań, podejmowanych w celu wzmacniania współpracy między organami administracji publicznej i organizacjami pozarządowymi.

7) Otwarcie na innowacyjność poprzez umożliwienie organizacjom pozarządowym indywidualnego wystąpienia z ofertą realizacji projektów konkretnych zadań publicznych.

8) Wzmocnienie wsparcia dla inicjatyw zarówno indywidualnych mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych, podejmowanych w celu eliminowania negatywnych zjawisk dotykających społeczność lokalną.

9) Zwiększanie roli rad osiedli we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

10) Tworzenie infrastruktury na rzecz organizacji pozarządowych.

11) Tworzenie warunków do współpracy między organizacjami pozarządowymi oraz nawiązywania relacji międzysektorowych organizacji z biznesem i podmiotami działającymi w jego otoczeniu.

12) Zwiększanie roli Miasta w promocji działań Organizacji Pozarządowych.

13) Tworzenie warunków do społecznej aktywności, w szczególności wspieranie rozwoju aktywności wolontariackiej i społeczności lokalnej mieszkańców.

14) Usprawnianie procesu składania ofert i sprawozdań z realizacji zadań publicznych. 

Rozdział 3

Zasady współpracy 

§ 4

Współpraca Miasta z organizacjami odbywa się na zasadach:

1) pomocniczości – dążenie do poszerzania zakresu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym oraz wspieranie działania organizacji pozarządowych w zakresie, jaki jest niezbędny do efektywnej realizacji podejmowanych przez nie zadań publicznych.

2) suwerenności stron – zagwarantowanie niezależności, równości oraz autonomii podmiotów

realizujących Program w granicach przyznanych przez prawo.

3) partnerstwa – podejmowanie działań we współpracy opartej na wzajemnym szacunku, rzetelności i zaufaniu oraz uznaniu równorzędności stron.

4) efektywności – realizowanie planowanych działań i dążenie do osiągania wspólnie określonych celów, podnoszenie efektów w zakresie wzajemnej współpracy oraz minimalizacji kosztów z tym związanych.

5) uczciwej konkurencji – podejmowanie działań opierających się na obiektywnych i równych dla wszystkich stron kryteriach, zasadach oraz prowadzenie działań (w szczególności dotyczących zlecania zadań publicznych) w sposób transparentny i przejrzysty.

6) jawności – zachowanie przejrzystości i transparentności podejmowanych działań oraz dostępu do informacji o działalności, realizowanych projektach, pozyskanych środkach finansowych, wewnętrznych zmianach itp.

7) równości szans – określenie i uwzględnienie potrzeb grup, którym grozi wykluczenie społeczne. 

Rozdział 4

Sposób realizacji programu współpracy 

§ 5

1. Sposób realizacji programu współpracy:

1) Ze strony Miasta program realizują:

a) Rada Miejska – w zakresie wytyczania założeń polityki społecznej i finansowej,

b) Prezydent – w zakresie realizacji założeń polityki społecznej i finansowej oraz przyznawania dotacji celowych,

c) Urząd Miejski – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami oraz utrzymywania bieżących kontaktów pomiędzy samorządem i sektorem pozarządowym, opiniowania wniosków pochodzących od organizacji, doradztwa w sprawach dotyczących organizacji, dostarczania informacji organizacjom o innych niż samorządowe źródłach finansowania, konsultacji przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie ze źródeł ponadlokalnych.

d) Jednostki organizacyjne Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski – w zakresie swojej właściwości merytorycznej.

2. Realizacja programu odbywa się przy udziale Organizacji Pozarządowych prowadzących działalność na terenie Miasta. 

Rozdział 5

Zakres współpracy 

§ 6

1. Zakres współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi obejmuje:

1) Podejmowanie wspólnych działań na rzecz diagnozowania problemów i potrzeb mieszkańców Miasta.

2) Współpracę przy opracowywaniu i realizacji programów na rzecz podnoszenia poziomu życia i szerszego zaspokajania potrzeb mieszkańców Miasta, w szczególności poprzez:

a) Współtworzenie i konsultowanie projektów aktów normatywnych z Organizacjami Pozarządowymi na podstawie uchwały określającej szczegółowy sposób konsultowani.

b) Funkcjonowania ciał konsultacyjno-doradczych i inicjatywno-doradczych, w szczególności Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego, Ostrowskiej Rady Kobiet, Rady Sportu oraz stałe rozwijanie współpracy pomiędzy nimi.

3) Współpracę przy wykorzystywaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania.

4) Koordynację działań w celu rozwiązywania problemów społecznych.

5) Wypracowanie sprawnego systemu informacji o aktualnie obowiązujących przepisach prawnych oraz źródłach i zasadach pozyskiwania środków na realizację programów.

a) stałe usprawnianie wzajemnej komunikacji między Urzędem Miasta a Organizacjami Pozarządowymi,

b) wzmacnianie kompetencji Organizacji Pozarządowych w zakresie realizacji zadań publicznych, zarządzania finansami i budowania stabilności finansowej,

6) Promocję najskuteczniejszych i efektywnych rozwiązań realizowanych przez organizacje na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i zaspokajania potrzeb mieszkańców Miasta, w tym:

a) prowadzenie profilu na Facebooku w celu informowania o planach, zamierzeniach i kierunkach działań organizacji pozarządowych oraz wolontariatu.

7) Inspirowanie działań na rzecz rozwoju współpracy międzynarodowej, umożliwiającej wymianę informacji i doświadczeń w zakresie roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów społecznych regionu i środowisk lokalnych.

8) Współpraca z organizacjami w ramach ostrowskiego Centrum Aktywności Lokalnej.

9) Udział przedstawicieli organizacji pozarządowych w opiniowaniu ofert w ramach otwartych konkursów ofert.

10) Doradztwo, szkolenia i udzielanie pomocy merytorycznej Organizacjom Pozarządowym ze szczególnym uwzględnieniem ich liderów.

11) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych na temat aktywności obywatelskiej oraz o Organizacjach Pozarządowych skierowanych do urzędników i partnerów społecznych.

12) Zwiększenie współpracy w ramach dzielenia się infrastrukturą oraz terenami należącymi do miasta.

13) Udzielanie rekomendacji i wydawanie listów intencyjnych Organizacjom Pozarządowym współpracującym z Urzędem Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim.

2. Współpraca, o której mowa w ust. 1 może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

3. Podstawowym kryterium decydującym o współpracy z Organizacjami Pozarządowymi jest realizacja przez nie zadań na rzecz Miasta i/lub jego mieszkańców. 

Rozdział 6

Formy współpracy 

§ 7

1. Formy współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z Organizacjami Pozarządowymi:

1) Zlecanie realizacji zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawie.

2) Współpraca z mieszkańcami Miasta w ramach inicjatywy lokalnej na zasadach określonych w Ustawie oraz w uchwale nr IV/25/2015 Rady Miejskiej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

3) Udostępnianie organizacjom lokali na spotkania, szkolenia, konferencje w tym umożliwienie wspólnego korzystania przez kilka organizacji pozarządowych z tej samej przestrzeni (coworking).

4) Pomoc w gromadzeniu środków na działalność z innych źródeł niż budżet gminy poprzez:

a) opiniowanie wniosków o dotacje celowe,

b) promowanie ciekawych programów umożliwiających pozyskanie środków finansowych z innych źródeł.

5) Szkolenia i konsultacje w celu zwiększenia profesjonalizmu działań podejmowanych przez

organizacje.

6) Wspieranie organizacji w zakresie działań podejmowanych na rzecz rozwoju i promocji

wolontariatu .

7) Pomoc w nawiązywaniu kontaktów krajowych i międzynarodowych.

8) Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym.

9) Współpraca z Radą Seniorów Ostrowa Wielkopolskiego w zakresie realizowania założeń polityki senioralnej.

10) Konsultowanie z organizacjami pozarządowymi oraz Gminną Radą Działalności Pożytku

Publicznego aktów prawa miejscowego na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego nr X/109/2015 z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

11) Obejmowanie patronatem Prezydenta inicjatyw podejmowanych przez organizacje pozarządowe. 

Rozdział 7

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych

 

§ 8

1. Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert:

1) Prezydent ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w wybranych sferach pożytku publicznego na rok 2023.

2) W ogłoszeniu określa się wymogi dla kandydatów na członków komisji konkursowych:

Kandydatem na członka komisji konkursowej może być osoba, która:

a) zostanie wskazana przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osoby reprezentującej organizację pozarządową lub podmiot biorący udział w danym konkursie,

b) nie pozostaje wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunkach, które mogłyby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności,

c) korzysta z pełni praw publicznych.

3) Prezydent w formie zarządzenia powołuje komisję konkursową. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe oraz minimum dwóch przedstawicieli Prezydenta.

4) Pracami komisji, kieruje przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek komisji, który w szczególności:

a) prowadzi posiedzenia komisji,

b) czuwa nad prawidłowym przebiegiem prac komisji,

c) sporządza uzasadnienia wyboru oferty,

d) przedstawia wyniki pracy komisji Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

5) Do uznania za ważne decyzji komisji wymagana jest obecność przynajmniej 50% składu członków Komisji obecnych na posiedzeniu.

6) Komisja podejmuje decyzję zwykłą większością głosów.

7) Protokół z posiedzenia komisji podpisują wszyscy jej członkowie obecni na posiedzeniu.

8) Członek komisji ma prawo zamieścić pod protokołem zdanie odrębne.

9) Komisja rozpatruje oferty z uwzględnieniem terminu określonego w ogłoszonym konkursie ofert, przy czym protokół z prac komisji musi zostać przekazany Prezydentowi Miasta nie później niż 7 dni przed ostateczną datą rozstrzygnięcia konkursu podaną w ogłoszeniu o konkursie.

10) Wybór lub odrzucenie oferty wymaga pisemnego uzasadnienia.

11) Do czasu rozstrzygnięcia konkursu prace komisji są niejawne.

12) Uczestnictwo w pracach komisji jest nieodpłatne.

13) Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, w przypadkach określonych w art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

14) W pracach komisji konkursowych mogą uczestniczyć z głosem doradczym tzw. eksperci – osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w sferze pożytku publicznego, której konkurs dotyczy.

15) Decyzję o wyborze najkorzystniejszych ofert wraz z decyzją o wysokości kwoty dotacji podejmuje Prezydent po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.

16) Każdy ma prawo żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

17) W uzasadnionych przypadkach prace komisji konkursowych mogą odbywać się w systemie zdalnym. Decyzję o sposobie prac komisji podejmuje Prezydent Miasta. 

Rozdział 8

Priorytetowe zadania publiczne 

§ 9

1. Ustala się na rok 2023 następujące priorytety dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

1) W dziale „Kultura i sztuka”:

a) Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego miasta poprzez realizację przedsięwzięć artystycznych i społeczno-kulturalnych na terenie Miasta w tym warsztatów i szkoleń na terenie Miasta związanych z tradycją i historią miasta lub upowszechnianiem muzyki, plastyki, teatru, fotografii, filmu, tańca.

b) Wspieranie prezentacji artystów ostrowskich na arenach krajowych i za granicą oraz wymiany kulturalnej miast partnerskich.

c) Upowszechnianie i wspieranie lokalnego ruchu wydawniczego; promowanie ostrowskiego

środowiska literackiego.

2) W dziale „Kultura fizyczna, sport i turystyka”:

a) Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych w ramach Uchwały Nr XII/138/2015 Rady Miasta Ostrów Wielkopolski z dn. 30 września 2015 w sprawie określania warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

b) Wspieranie lub powierzanie organizacji zawodów sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych i turystycznych.

c) Wspieranie lub powierzanie zadań mających na celu wykorzystanie walorów turystycznych i krajoznawczych Miasta.

3) W dziale „Ochrona i promocja zdrowia ”:

a) Pielęgnowanie i rehabilitacja osób chorych, starszych i niepełnosprawnych.

b) Publiczna edukacja zdrowotna.

c) Promocja zdrowia.

4) W dziale „Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”:

a) Udzielanie schronienia dla osób bezdomnych.

b) Działalność na rzecz seniorów.

5) W dziale „Przeciwdziałanie patologiom społecznym”:

a) Wspieranie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży połączonego z działalnością edukacyjną w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

6) W dziale „Edukacja i nauka”:

a) Wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży z terenu Miasta.

b) Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć edukacyjnych i naukowych, których adresatami są dorośli mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego.

c) Wspieranie przedsięwzięć naukowych i badawczych, zwłaszcza tych, które mają duże znaczenie dla środowiska lokalnego, służą popularyzacji wiedzy.

d) Stwarzanie przyjaznych warunków realizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i naukowym; stwarzanie warunków do współpracy organizacji pozarządowych i placówek podlegających Miastu.

7) W dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”

a) Wykonywanie ratownictwa wodnego.

b) Udział w działaniach na rzecz osób poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych i osób

zaginionych.

c) Działania edukacyjne w zakresie postępowania w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych.

8) W dziale „Rewitalizacja”.

a) Rewitalizacja społeczna na terenie obszaru rewitalizacji.

b) Rewitalizacja przestrzenna na terenie obszaru rewitalizacji.

9) W dziale „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego”

a) Edukacja ekologiczna na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. 

Rozdział 9

Ocena realizacji programu współpracy 

§ 10

1) Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dokonuje oceny realizacji zadań wynikających z programu współpracy w oparciu o następujące kryteria:

a) liczbę organizacji pozarządowych i innych podmiotów biorących udział w realizacji programu współpracy,

b) wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację programu współpracy,

c) wysokość środków finansowych zaangażowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty w realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom,

d) procentowy poziom osiągniętych przez organizacje rezultatów realizowanych zadań,

e) współpracę pozafinansową.

2) Ocena realizacji Programu oraz wnioski z niej wynikające zawarte będą w sprawozdaniu z realizacji Programu Współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z Organizacjami Pozarządowymi, które przedłożone będzie Radzie Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego do 31 maja 2024 roku.

3) W terminie do 31 maja 2024 roku sprawozdanie z wykonania programu współpracy za rok 2023 zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

4) Wnioski z oceny programu oraz sprawozdanie z jego realizacji stanowić będą wytyczne do

tworzenia kolejnych programów współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi. 

Rozdział 10

Okres obowiązywania programu 

§ 11

Program obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku. 

Rozdział 11

Wysokość środków planowanych na realizację Programu 

§ 12

  1. Na realizację zadań w zakresie współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi planuje się kwotę 4 718 000,00 zł.
  2. Szczegółowe określenie wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu zawierać będzie uchwała budżetowa Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2023.
  3. Środki mogą w ciągu roku budżetowego zostać zwiększone lub zmniejszone w zależności od sytuacji finansowej Miasta.
  4. Nowe zadania oraz zmiany wysokości środków na zadania określone Programem w trakcie roku budżetowego nie wymagają zmiany niniejszej uchwały, a poziom ich finansowania określa uchwała budżetowa. 

Rozdział 12

Postanowienia końcowe 

§ 13

1. Za przygotowanie Projekt programu współpracy na rok 2023 odpowiada Dyrektor Wydziału Partycypacji Społecznej. Projekt został przygotowany we współpracy z pracownikami Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, zajmującymi się realizacją programu współpracy oraz ostrowskimi organizacjami pozarządowymi, które mogły zgłaszać swoje uwagi do projektu programu.

2. Zasady konsultowania programu współpracy określone zostały w uchwale Rady Miejskiej Miasta Ostrowa wielkopolskiego nr X/109/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Niniejszy program został skonsultowany zgodnie z przywołanymi powyżej zasadami.

6. Za realizację programu współpracy odpowiada Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

7. Za realizację poszczególnych zadań ujętych w programie współpracy odpowiadają osoby kierujące komórkami merytorycznymi Urzędu Miejskiego oraz jednostkami organizacyjnymi Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. 

§ 14

W sprawach nie uregulowanych w programie współpracy mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x