Wybrane źródła finansowania działań NGO

Wybrane źródła finansowania działań NGO

Fundusze europejskie :

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój
Program Operacyjny Polska Cyfrowa
Program Operacyjny Polska Wschodnia

Pozostałe:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
Program Operacyjny Rybactwo i Morze
Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Gdzie szukać informacji?

www.pois.gov.pl
 
www.poir.gov.pl
 
www.popc.gov.pl
 
www.power.gov.pl
 
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-202

Programy rządowe

• FIO - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
• ASOS - Aktywizacja Społeczna Osób Starszych
• Narodowe Centrum Kultury
• Młodzież i Zagranica – MEN
• Polska dla Wszystkich – MSZ

Każde ministerstwo prowadzi programy grantowe adresowane do organizacji pozarządowych!

Programy pozarządowe i prywatne (przykłady)

Konkursy pozarządowe:

• ARFP - Działaj Lokalnie
• ARFP - Wolontariat Rodzinny
• PFDiM - Równać Szanse
• TIT „ę” - Seniorzy w akcji

Fundacje korporacyjne (przykłady):

• Fundacja Orange
• Fundacja BZWBK
• Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego
• Fundacja Kulczyk


Samorząd:

Powierzanie i wspieranie realizacji zadań publicznych
Na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie samorząd może zlecić organizacji pozarządowej realizację zadania publicznego w formie powierzenia lub wsparcia wykonania zadania.


Małe granty – zadanie publiczne o charakterze lokalnym
Formuła małych grantów to uproszczony model zlecenia realizacji zadań publicznych organizacji pozarządowej. Podstawowa różnica w stosunku do podstawowej procedury kontraktowania realizacji zadań publicznych polega na odstąpieniu od konkursowego trybu przyznawania dotacji oraz wprowadzeniu limitu kwotowego grantu (10 000 zł) oraz czasowego realizacji zadań (nie dłużej niż 90 dni).


Regranting

Organizacja pozarządowa, która wygrała otwarty konkurs ofert i realizuje zadanie publiczne na zlecenie JST może podzlecić wykonywanie niektórych zadań innym organizacjom, poprzez organizację konkursu. Rozwiązanie to jest określane właśnie jako regranting.
Wybierając organizacje, którym podzleca się wykonanie określonych zadań, operator „dużego grantu” ma obowiązek zapewnienia uczciwej konkurencji i jawności.


Inicjatywa lokalna

Inicjatywa lokalna polega na realizacji określonych zadań na wniosek grupy mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego (przeważnie gminy) i z ich udziałem. Mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej lub bezpośrednio mogą zwrócić się do władz lokalnych o realizację określonego zadania publicznego, np. remontu dróg, chodników, placów zabaw, parków czy innych przestrzeni publicznych. Inicjatywa lokalna może dotyczyć również działań edukacyjnych, kulturalnych, sportowych czy nakierowanych na ochronę przyrody lub ochronę porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Budżet obywatelski (partycypacyjny)

Budżet obywatelski to mechanizm, poprzez który obywatele decydują bądź biorą udział w decydowaniu                               o przeznaczeniu całości lub części środków publicznych. Udział w procesie tworzenia budżetu może być swoistą „szkołą obywatelską”, ponieważ realne włączenie obywateli w procesy decyzyjne pozwala im lepiej zrozumieć przysługujące im prawa, ale także ciążące na nich obowiązki oraz obowiązki, jakie władza ma wobec nich.

Dotacja inwestycyjna

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacje celowe na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jednostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych zadań.

Osoby Prawne

Darowizna

Jest to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku (art.888 kodeksu cywilnego).

Podstawowe cechy darowizny (określone art. 26 ust 1 pkt 9 i ust 7 ustawy o pdof):

•możemy ją przekazać organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych,
•przekazywana jest w roku podatkowym, z którego się rozliczamy,
•o kwotę darowizny pomniejszana jest podstawa do opodatkowania (do10% dochodu, jeżeli jest przekazana na konto bankowe).

Może mieć charakter jednorazowy lub cykliczny – w zależności od zawartej z darczyńcą umowy (pisemnej lub ustnej).
Może mieć nieokreślony lub określony cel (np. edukacja, sport), ze wskazaniem na konkretny projekt – darowizna z poleceniem.
Warto zawrzeć umowę darowizny, aby określić zobowiązania obu stron.


Dary rzeczowe

Organizacja obdarowana nie ma obowiązku zgłoszenia do urzędu informacji, że otrzymała dary rzeczowe.
Należy pamiętać, że darowizna rzeczowa stanowi przychód organizacji, więc informacja ta musi być wykazana w księgowości. Zatem trzeba ją wycenić.
Darowizny rzeczowe (żywność) przekazane na cele przez firmy charytatywne są zwolnione z VAT pod warunkiem, że przekazane są OPP a darczyńca ma dokumenty potwierdzające przekazanie, przyjęcie i wydanie żywności.


Sponsoring

Organizacja, która chce korzystać ze sponsoringu jako źródła finansowania swojej działalności, powinna mieć w statucie zapis mówiący o tym, że źródłem jej majątku może też być sponsoring.
Jeżeli zamierza świadczyć usługi sponsoringowe na rzecz innych, powinna zarejestrować działalność gospodarczą w tym zakresie!
Rodzaje sponsoringu mogą być różne: ze względu na rodzaj sponsorowanej działalności (sport, kultura i sztuka, ekologia, inne) lub ze względu na formę: sponsoring finansowy, rzeczowy, usługowy czy niematerialny.


Odpisy od pensji (payroll)

Odpisy od pensji to program dobrowolnych comiesięcznych odpisów od wynagrodzenia, świadczony przez pracowników danej firmy (danych firm) na rzecz jakiegoś celu społecznego. Czasem zwany jest składką pracowniczą.
Mechanizm polega na tym, że pracownicy dobrowolnie deklarują dowolną część swojego wynagrodzenia na cele społeczne. Podpisują deklarację, że zgadzają się na potrącenie co miesiąc określonej kwoty (końcówki od pensji). Kwota przekazana przez pracownika co miesiąc odpisywana jest od jego pensji i jednym przelewem trafia na wybrany cel społeczny.

Osoby Fizyczne

Darowizny

Jest to forma umowy, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku (art.888 kodeksu cywilnego).
Osoba fizyczna może przekazać organizacji pozarządowej darowiznę i odliczyć ją od podstawy opodatkowania (do 6%). Darowizna musi być przekazana na konto bankowe organizacji.
Darowizny mogą być jednorazowe lub cykliczne, np. poprzez polecenie zapłaty, stały przelew.


Składki członkowskie

Składki członkowskie to obowiązkowe wpłaty członków stowarzyszenia na rzecz stowarzyszenia, zarówno takiego zrejestrowanego w KRS, jak i zwykłego.
Składki dla członków stowarzyszenia czy związku stowarzyszeń są obowiązkowe – ich wysokość, częstotliwość i sposób zmiany określa statut organizacji.
Nie istnieją żadne przepisy regulujące sankcje prawne dla stowarzyszeń, które nie pobierają składek, zatem można nie pobierać składek od swoich członków.

1% (odpis podatkowy)

Kto może przekazać 1% podatku?

•podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
•podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
•podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
•podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

1% podatku nie jest darowizną, lecz częścią budżetu skarbu państwa.

Osoby przekazujące 1% nie są darczyńcami!

Zbiórki publiczne

Warunkiem przeprowadzenia zbiórki publicznej jest jej zgłoszenie w portalu zbiórek publicznych zbiorki.gov.pl
Zniesiony został obowiązek uzyskania pozwolenia!
Zgłaszający zbiórkę musi także zamieścić w portalu sprawozdania, zawierające dane o tym, ile środków udało się zebrać oraz jak je rozdysponowano. Informacje zbierane na portalu ZBIÓRKI.GOV.PL przeznaczone są dla wszystkich obywateli i są źródłem informacji o organizatorach.
Stanowią pomoc przy podejmowaniu decyzji w sprawie wsparcia konkretnych akcji.
Jeżeli zbieramy pieniądze w miejscu zamkniętym (restauracja, zakład pracy, inne) za zgodą właściciela, wśród zamkniętego grona osób, to nie jest to traktowane jako zbiórka publiczna.

Co zbiórką nie jest? Przelewy na konto bankowe, wpłaty na konto za pomocą platform crowdfundingowych, apele o wpłaty, SMS-y charytatywne, sprzedaż biletów na koncert charytatywny (vide: działalność gospodarcza).

Zbiórką nie jest też zbiórka na cele religijne, koleżeńska, w zamkniętym gronie, loteria pieniężna, fantowa czy zbiórka w szkole, tylko wśród młodzieży, nauczycieli.

Loterie fantowe

W pierwszej kolejności należy ustalić wartość puli wygranych, jeżeli ona nie przekracza kwoty bazowej o której mowa w art. 70 ustawy o grach hazardowych (kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Głównego Urzędu Statystycznego), wówczas loteria fantowa może być urządzana po dokonaniu jej zgłoszenia.
Loteria o puli nagród nie przekraczającej kwoty bazowej to tzw. mała loteria fantowa.
Plan jej zorganizowania musimy zgłosić do naczelnika urzędu celnego nie później niż 30 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
Zgłoszenie tzw. małych loterii fantowych jest zwolnione z opłaty.
Jeżeli wartość puli nagród przekracza wartość kwoty bazowej, loteria fantowa może być urządzana na podstawie zezwolenia.

Każda loteria fantowa musi mieć opracowany regulamin.
Opłata za udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej wynosi 100% kwoty bazowej, a gdy jest organizowana na terenie jednego województwa wówczas wynosi 50% kwoty bazowej.
Loterie fantowe są opodatkowane podatkiem od gier, a podstawą opodatkowania stanowi suma wpływów uzyskanych ze sprzedaży losów. Stawka podatku od gier dla loterii fantowych wynosi 10%.
Organami podatkowymi właściwymi w zakresie podatku od gier są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej.

Crowdfunding

Crowdfunding – forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność, która jest lub zostanie wokół tych projektów zorganizowana.
 
Finansowanie społecznościowe to rodzaj pozyskiwania kapitału, w którym wiele osób małymi wpłatami wspiera pomysłodawcę, by ten mógł zrealizować swój projekt. W zamian oferuje on związane z projektem nagrody. Mogą to być np.:  bilety, gadżety, produkty, ale też udziały w spółce. Mechanizm ten opiera się na prostym założeniu, że tam gdzie ryzyka nie podejmie jeden podmiot (np. anioł biznesu lub bank) pomocna może okazać się wspierająca projekt mikropłatnościami szeroka społeczność.
Różnica między crowdfundingiem a zbiórkami publicznymi
Mechanizm crowdfundingu zakłada wynagrodzenie przez projektodawcę osób wpłacających pieniądze na rzecz projektu, w formie wcześniej ustalonej. W przypadku zbiórki publicznej wpłacający są darczyńcami i nie otrzymują nic w zamian. Granica między obiema formami finansowania jest dość płynna. W crowdfundingu zdarzają się formy wynagrodzenia fundatorów mające charakter symboliczny. Z drugiej strony nietrudno sobie wyobrazić zbiórkę publiczną na cel społecznie użyteczny, z którego korzyści będą czerpać także darczyńcy.

Na co zwrócić uwagę szukając portalu?

Prowizje i sposoby ich pobierania – prowizje wahają się od 6 do 10%, niektóre portale pobierają opłatę z góry, niezależnie od efektu zbiórki, a inne pobierają tylko opłatę od projektów zakończonych sukcesem
Rozwiązania prawne – różne portale stosują różne modele i warto zapoznać się np. z kwestiami podatkowymi
Dodatkowa oferta – sprawdź który portal dodatkowo wspiera Twoją akcję, gdzie i jak ją promuje, czy pomaga przygotować materiał do portalu itp.

Wniosek: należy dokładnie czytać regulaminy i obejrzeć inne podobne zbiórki.

Wydarzenia fundraisingowe

Fundraising
– proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych. Zajmują się tym zawodowi fundraiserzy. Fundraising jest związany zasadniczo z działalnością organizacji pozarządowych, ale termin w piśmiennictwie anglojęzycznym może odnosić się również do działalności partii politycznych oraz pozyskiwania inwestorów i pomnażania kapitału przedsięwzięć nastawionych na zysk[1]. Fundusze bywają zbierane na różne cele społeczne, przez organizacje prowadzące działalność charytatywną, religijną, naukową, sportową oraz domy dziecka, szpitale, hospicja, muzea, galerie sztuki, szkoły i uczelnie wyższe oraz wszystkie inne podmioty prowadzące działalność społecznie użyteczną.

Inne
Nawiązki
SMS charytatywne
Pożyczki
Odpłatna działalność pożytku publicznego
Działalność gospodarcza

Więcej informacji:
http://poradnik.ngo.pl/zrodla_finansowania


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x