Stypendia Świętego Jana Pawła II

Stypendia im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Stypendia im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego to stypendia o charakterze motywacyjnym dla uczniów klas IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych. Stypendium to jest przyznawane raz w roku i wypłacane jest jednorazowo.

Stypendium może otrzymać uczeń mieszkający na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego lub poza granicami miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który uczęszcza do jednej ze szkół podstawowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Podstawowym kryterium uprawniającym do złożenia wniosku o przyznanie stypendium jest średnia ocen uzyskana w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który składany jest wniosek, a mianowicie: dla uczniów szkół podstawowych klas IV, V, VI – 5.60, dla uczniów szkół podstawowych klas VII i VIII – 5.40. Kwota przyznanego stypendium jest stała i wynosi 400 zł.

Ponadto kiedy uczeń uzyska ww. średnią oraz wykaże wyjątkowe uzdolnienia potwierdzone odpowiednimi dokumentami, reprezentując swoją szkołę:

  • został laureatem bądź finalistą przedmiotowego konkursu ogólnopolskiego, konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblu wojewódzkim lub;
  • uzyskał I-III miejsce uczestnicząc w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim, międzywojewódzkim, krajowym lub międzynarodowym lub;
  • zdobył nagrodę za osiągnięcia artystyczne uzyskane w tych dziedzinach o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.  

Wówczas dla ucznia stypendium wynosi 1 200 zł.

Stypendium to ma charakter uznaniowy, jest procesem trwałym, cieszącym się wysoką oceną postrzegania zarówno przez środowiska uczniowskie jak i społeczność lokalną.

Zasady udzielania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego szczegółowo określa „Regulamin przyznawania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” stanowiący załącznik do Uchwały Nr XIV/186/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/513/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie ustanowienia Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz zasad udzielania stypendiów dla uczniów.

W celu realizacji przedsięwzięcia Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na okres sprawowanej kadencji powołuje „Zarządzeniem” – Kapitułę ds. przyznawania Stypendiów im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, będącą organem kolegialnym. Strukturę oraz przedmiot działania Kapituły, określa „Regulamin przyznawania Stypendium im. Świętego Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” stanowiący załącznik do ww. uchwały. W ramach tych podstawowych dokumentów, które wyżej zostały opisane realizowana jest procedura tego przedsięwzięcia.

 

KONTAKT
Wydział Edukacji
tel. 62 58 22 335

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x