Deklaracja / korekta deklaracji składana przez właścicieli nieruchomości

Podstawą do obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest liczba osób zamieszkujących daną nieruchomość podana w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawka określonej opłaty.

Kolejna deklaracja?
Kolejną deklarację (wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty deklaracji) należy złożyć w przypadku zmiany danych zawartych w pierwszej deklaracji np. zmiany ilości osób zamieszkałych, sprzedaży nieruchomości.

Kto składa deklarację?
Składającym deklarację jest właściciel, współwłaściciel, użytkownik wieczysty, użytkownik, inny podmiot władający nieruchomością. W przypadku spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty to zarządca jest zobowiązany złożyć deklarację ze wskazaniem liczby mieszkańców i wyliczeniem kwoty opłaty.

Naliczenie opłaty
Składający deklarację jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin płatności
Wyliczoną wysokość opłaty należy wpłacać lub uiścić przelewem do 10 dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty, na wskazany indywidualny rachunek bankowy.

Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest w przeliczeniu na mieszkańca i stanowi iloczyn liczby mieszkańców faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość (liczba osób zameldowanych może być inna) oraz stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi (liczba mieszkańców × stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

W przypadku niezłożenia deklaracji lub złożenia deklaracji wątpliwej co do danych w niej zawartych, prezydent miasta określa w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w trybie Ordynacji podatkowej, określającą wysokość opłaty. Opłata wynikająca z decyzji może być wyższa niż gdyby deklaracja została złożona samodzielnie, ponieważ opłata może wynikać z iloczynu liczby osób zameldowanych i stawki opłaty za odpady zbierane w sposób zmieszany.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x