Ilustracja do artykułu: OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA

OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA

29-04-2024

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że w kwietniu 2024 roku na terenie Ostrowa Wielkopolskiego przeprowadzona zostanie obowiązkowa deratyzacja. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych, jednostkach organizacyjnych, osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub w użytkowaniu i innych podmiotach władających nieruchomościami (w tym zarządcach urządzeń infrastruktury podziemnej).

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowy mieszkaniowej;

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa, bądź przechowywania lub składowania produktów rolno – spożywczych i gromadzenia odpadów.

Na ww. terenach deratyzacja przeprowadzana jest w miejscach takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze, pomieszczenia piwniczne, zsypy i komory zsypowe, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne oraz magazyny.


Podstawa prawna: § 25 ust. 1 Uchwały Nr LVII/605/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 1566).

Zgodnie z art. 117 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń „Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany”.

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x