Ilustracja do artykułu: Nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

03-06-2024

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Na podstawie Uchwały Nr VI/55/2021 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie trybu powoływania członków organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego  zmienionej Uchwałą Nr XXXI/355/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2017 roku Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r., poz. 571) działające na terenie miasta do zgłaszania swoich przedstawicieli do Gminnej  Rady Działalności Pożytku Publicznego (VI kadencja).

Członkowie Rady wykonują swoją działalność społecznie. Każda organizacja i każdy podmiot może zgłosić jednego kandydata na członka Rady. Zgłoszenie powinno zostać podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania organizacji.

Imienne zgłoszenia kandydatów do Rady dokonują organizacje poprzez przesłanie lub dostarczenie w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia (do dnia 7 czerwca 2024r.)  

Karty zgłoszenia należy złożyć w Referacie ds. Organizacji Pozarządowych i Polityki Senioralnej lub przesłać na adres:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Al. Powstańców Wielkopolskich 18

63-400 Ostrów Wielkopolski

Niezgłoszenie kandydata w wyżej wymienionym terminie oznacza rezygnację z prawa do jego zgłoszenia.

Kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego trwa 3 lata. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego, dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 w.w. ustawy,

3) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

4) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego, składa się z dziewięciu członków,

w tym:

1) dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,

2) dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

3) pięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski zwanych dalej organizacjami.

Członków Rady powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w drodze Zarządzenia.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x