Ilustracja do artykułu: III Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

III Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

29-05-2024

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z póżn.zm.) zwołuję III Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 5 czerwca 2024 roku o godz. 9.30 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Proponowany porządek obrad:

I              Otwarcie.

II             Przyjęcie porządku obrad.

III            Przyjęcie protokołu z I i II Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV           Plany Pracy Komisji Rady Miejskiej na 2024 rok.

V             Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za roku 2023.

VI       Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VII          Interpelacje i zapytania radnych.

VIII          Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024 -2045,
 2. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
 3. ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 4. zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Ostrów Wielkopolski przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Ostrów Wielkopolski,
 5. zaliczenia drogi położonej w rejonie ul. Środkowej do kategorii dróg gminnych,
 6. zmiany uchwały nr LXVIII/751/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2024 roku,
 7. zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr LXIV/706/2023 z dnia 30 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski
  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,
 8. zmiany uchwały LXI/668/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,
 9. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę CASINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 10. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe Spółka Akcyjna,
 11. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę Medella Spółka Akcyjna,
 12. zmiany uchwały nr LXVIII/767/2024 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia
  2024 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,
 13. powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
 14. powołania Komisji doraźnej do spraw nazewnictwa ulic i placów oraz kultywowania tradycji lokalnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
 15. upoważnienia wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego,
 16. zmiany uchwały Nr IX/81/91 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego  z dnia 15 lutego 1991 r.
  w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
 17. zmiany uchwały Nr IX/80/91 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z  dnia 15  lutego 1991 roku 
  w  sprawie  przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 18. odwołania wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.      

IX            Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X             Wolne wnioski i informacje.

XI            Zakończenie obrad.                                                                                 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Damian Grzeszczyk

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x