Ilustracja do artykułu: DOTACJE NA ZABYTKI

DOTACJE NA ZABYTKI

04-10-2023

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Ostrowa Wielkopolskiego w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

 1. Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXXVI/415/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji
  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym
  do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Ostrowa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 16 września 2021 r., poz. 6960).
 2. O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z  prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
 3. Adresatem Wniosku (wg obowiązującego wzoru) jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
 4. Dotacja może obejmować nakłady konieczne do wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.).
 5. Dotacja z budżetu Ostrowa Wielkopolskiego może być udzielona do wysokości 50% ogółu nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.
 6. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga złożonych pod względem technologicznym prac lub robót lub wymaga wykonania pilnych prac, dotacja może być udzielona do wysokości 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.
 7. Łączna kwota dotacji udzielonych z budżetu Ostrowa Wielkopolskiego i innych źródeł publicznych na dofinansowanie prac lub robót przy zabytku, nie może przekraczać wysokości 100% nakładów koniecznych.
 8. Podstawą ubiegania się o dotację jest złożenie wniosku wraz z kompletem załączników.
  Wzór formularza wniosku o udzielenie dotacji wraz z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 9. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami wyłącznie w formie papierowej, należy składać w  Referacie Obsługi Mieszkańców, Al. Powstańców  Wielkopolskich 18, parter, pokój  41, tel. 62 582-21-30, fax  62 736-64-07, w terminie do 31 października 2023 r.
 10. Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków uzyskać można: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Miejski Konserwator Zabytków, Al. Powstańców Wielkopolskich 18, III piętro,
  pokój nr 326, tel. 62 58 22 326, e-mail: mkz@umostrow.pl 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x