Archiwum
pochmurno
13℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Inicjatywa lokalna do końca września - czekamy na wnioski!

06-09-2017

Trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy lokalnej. Do 30 września 2017 roku mieszkańcy miasta mogą zgłaszać swoje pomysły do Urzędu Miejskiego, które będą realizowane w 2018 roku.

Inicjatywa lokalna jest narzędziem dzięki któremu mieszkańcy we współpracy z samorządem mogą podejmować działania na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. W ramach infrastruktury technicznej realizowane mogą być m. in. budowy dróg, budowy sieci kanalizacyjnych i wodociągowych, wykonanie oświetlenia, budowy boisk, siłowni zewnętrznych czy placów zabaw, natomiast w ramach infrastruktury społecznej można realizować np. zajęcia edukacyjne, turnieje sportowe, działania artystyczne, kulturalne, projekty prozdrowotne itp.         

Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej składać mogą mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego tworząc grupę inicjatywną lub mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowych, jednak działania podejmowane przez mieszkańców nie mogą służyć realizacji celów statutowych organizacji pozarządowych. W ramach przedmiotowego naboru można składać wnioski na zadania osiedlowe lub ogólno-miejskie mające na celu realizację potrzeb społecznych mieszkańców. Zadania zgłaszane przez mieszkańców muszą mieścić się w katalogu zadań własnych gminy.

Do zadań, które mogą być realizowane dzięki inicjatywie lokalnej zaliczyć można działania z zakresu:

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych obejmującej szczególnie budowę, remont, rozbudowę dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków, a także obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego;

- działalności charytatywnej;

- podtrzymywania i upowszechnienia tradycji narodowej oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;    
- działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych a także języka regionalnego;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

- promocji i organizacji wolontariatu;

- nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- turystyki i krajoznawstwa;

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

- porządku i bezpieczeństwa publicznego.  ;

Wniosek dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim pod adresem www.umostrow.pl w zakładce INICJATYWA LOKALNA, a także w Referacie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich 18.

Gotowe pomysły można składać w formie pisemnej w Referacie Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim lub listownie na adres: Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x