Archiwum
słonecznie
17℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu:  LXI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

LXI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

07-06-2023

 Zapraszamy do udziału w LXI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego która odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

Proponowany porządek obrad

I             Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III          Przyjęcie protokołu z LX Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV          Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od LIX do LXI Sesji Rady Miejskiej.  

V            Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VI           Interpelacje i zapytania radnych.

 

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufania, 

a)   przedstawienie Raportu o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2022

b)  debata nad Raportem o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2022

2)      zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2022 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2022 rok,

a)    przedstawienie  sprawozdania rocznego Prezydenta  Miasta z wykonania  budżetu Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2022 rok  wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

b)    przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2022 rok,

c)    przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  przez Prezydenta  Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2022 rok  wraz  z  informacją o stanie mienia komunalnego,

d)    zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu miasta,

e)    zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,

f)     zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

g)    dyskusja,

3)      absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2022 rok,

4)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,

5)      zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

6)      wyrażenia zgody na umorzenie akcji, obniżenie kapitału i połączenie spółek,

7)      powierzenia spółce komunalnej Centrum Rozwoju Komunalnego Spółka Akcyjna zadań własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

8)      wyrażenia zgody na połączenie spółek,

9)      zmiany uchwały nr XXV/292/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 września 2016 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty,

10)   wyrażenia zgody na podział działki nr 49/7 z obrębu 0207 oraz zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze  przetargu powstałej nieruchomości gruntowej położonej w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sportowej,

11)   przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2023 roku,

12)   określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na  terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

13)   uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

14)   ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,

15)   zmiany uchwały nr LV/584/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na lata 2023-2027”,

16)   zasad wynajmowania lokali komunalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

17)   powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,

18)   oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2022,

19)   zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2022,

20)   przyjęcia kierunków utworzenia Zielonego Budżetu Obywatelskiego,

21)   zasad udzielania dotacji celowej na zakup roweru towarowego,

22)   zmiany statutu Osiedla Nr 1 „Śródmieście” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

23)   zmiany statutu Osiedla Nr 2 „Wenecja” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

24)   zmiany statutu Osiedla Nr 3 „Krępa” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

25)   zmiany statutu Osiedla Nr 4 „Jana Pawła II” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

26)   zmiany statutu Osiedla Nr 5 „Pruślin” Miasta Ostrów Wielkopolskiego,

27)   zmiany statutu Osiedla Nr 6 „Kamienice Stare” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

28)   zmiany statutu Osiedla Nr 7 „Zacisze-Zębców” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

29)   zmiany statutu Osiedla Nr 8 „Odolanowskie” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

30)   zmiany statutu Osiedla Nr 9 „Nowe Parcele” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

31)   zmiany statutu Osiedla Nr 10 „Parcele Zacharzewskie” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

32)   zmiany statutu Osiedla Nr 11 „Powstańców Wielkopolskich” Miasta Ostrów Wielkopolski.

33)   powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

 

                     

VIII        Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX           Wolne wnioski i informacje.

X            Zakończenie obrad.                                                                    

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x