Ilustracja do artykułu: LXIV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

LXIV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

23-10-2023

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXIV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego która odbędzie się w dniu 30 października 2023 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

Proponowany porządek obrad

I              Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.  

IV           Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

V             Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za rok szkolny 2022/2023.

VI           Interpelacje i zapytania radnych.

 

VII  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,

2)       zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

3)       emisji obligacji Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania  i wykupu,

4)       wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski w 2024 roku zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na gruntach wsi Wysocko Wielkie,

5)       wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania pn.: „Modernizacja Międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim,”

6)       przyjęcia „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,

7)       wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski porozumienia o współpracy  w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”,

8)       zasad i trybu udzielania dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

9)       nadania nazwy rondu położonemu w Ostrowie Wielkopolskim,

10)   przyjęcia programu współpracy Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024,

11)   skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

12)   zmiany uchwały nr LVII/614/2023 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok,

13)   powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników,

14)   zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

             

VIII        Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

IX           Wolne wnioski i informacje.

X            Zakończenie obrad.                                                                                

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/…/

Jarosław Lisiecki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x