Ilustracja do artykułu: LXVII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

LXVII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

08-12-2023

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 20 grudnia 2023 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

Proponowany porządek obrad  

Otwarcie.

II  Przyjęcie porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z LXV i LXVI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.      

IV Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

Interpelacje i zapytania radnych.

 

VI          Podjęcie uchwał w sprawie:

1)      zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,

2)      zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

3)      ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023,

4)      Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024-2045,

5)      uchwały budżetowej na 2024 rok,

6)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ulicami Długą, Rataja i Odskok a terenem kolejowym,

7)      przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla obszaru Śródmieście,

8)      przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

9)      zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr LXIV/696/2023 z dnia 30 października 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Wielkopolski w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika przy ulicy Pruślińskiej w Wysocku Wielkim”,

10)   pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

11)   przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami,

12)   zmiany ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

13)   ustanowienia programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028,

14)   podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,

15)   określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028,

16)   przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2023 – 2028,

17)   nadania nazwy rondu położonemu w Ostrowie Wielkopolskim,

18)   nadania nazwy ulicy w Ostrowie Wielkopolskim, w rejonie ulicy Końcowej,

19)   sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego                   Nr LXIV/704/2023 z dnia 30 października 2023 r.,

20)   Statutu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

21)   zmiany statutu Osiedla Nr 1 „Śródmieście” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

22)   zmiany statutu Osiedla Nr 2 „Wenecja” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

23)   zmiany statutu Osiedla Nr 4 „Jana Pawła II” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

24)   zmiany statutu Osiedla Nr 5 „Pruślin” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

25)   zmiany statutu Osiedla Nr 6 „Kamienice Stare” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

26)   zmiany statutu Osiedla Nr 8 „Odolanowskie” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

27)   zmiany statutu Osiedla Nr 9 „Nowe Parcele” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

28)   zmiany statutu Osiedla Nr 10 „Parcele Zacharzewskie” Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

29)   wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu.

 

VII        Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII       Wolne wnioski i informacje.

IX          Zakończenie obrad.                                                                                

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x