Ilustracja do artykułu: Miejski Konserwator Zabytków poszukiwany!

Miejski Konserwator Zabytków poszukiwany!

07-01-2021

Chcesz objąć pieczę nad ostrowskimi zabytkami? Do 15 stycznia 2021 roku można składać oferty na stanowisko kierownicze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. Dotychczasowa konserwator zabytków przechodzi na emeryturę.

Wśród wymagań dotyczących stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków jest posiadanie tytułu magistra w jednej z dziedzin  związanych z ochroną zabytków oraz co najmniej 5-letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 5 lat działalności  gospodarczej  o  charakterze  zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku oraz posiadanie  wiedzy w zakresie funkcjonowania administracji publicznej oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

- Do konkursu mogą przystąpić między innymi absolwenci takich kierunków studiów jak ochrona dóbr kultury, historia sztuki, architektura, archeologia, urbanistyka. Natomiast w wymaganym doświadczeniu zawodowym może być np. działalność w zakresie konserwacji zabytków, ale także praca w administracji samorządowej związana z prowadzeniem spraw dotyczących opieki nad zabytkami – zaznacza Mikołaj Kostka, zastępca prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego.

Niezbędne dokumenty aplikacyjne:

dokumenty wymagane:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie lub oświadczenie o posiadanym obywatelstwie,
 • kserokopie  świadectw  pracy  i    innych  dokumentów  potwierdzających  wymagany staż  pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o  korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie,   że   kandydat   nie   był   skazany   prawomocnym   wyrokiem sądu za   umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo       skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
 • dokument  potwierdzający znajomość  języka  polskiego  określony  w  przepisach o służbie  cywilnej - w  przypadku  kandydata  nie  posiadającego  obywatelstwa polskiego,

 dokumenty dodatkowe:

 • życiorys —curriculum  vitae,
 • list motywacyjny.

Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Miejskiego Konserwatora Zabytków”– osobiście w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim al. Powstańców Wielkopolskich  18 – pokój nr 130,  lub pocztą na adres –Urząd Miejski, 63-400 Ostrów Wielkopolski al. Powstańców Wielkopolskich 18 z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Miejskiego  Konserwatora  Zabytków” w terminie do  dnia 15 stycznia 2021 r. do  godziny  16:00 (w przypadku przesłania aplikacji pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Zadaniami Miejskiego Konserwatora Zabytków są:

 • Prowadzenie  w  imieniu  Prezydenta  Miasta  postępowań  administracyjnych  oraz wydawanie w związku z tymi postępowaniami decyzji  i postanowień.
 • Prowadzenie  nadzoru  i  dokonywanie  odbioru  prac, na które  wydane  zostały pozwolenia.
 • Prowadzenie  inspekcji  i  lustracji  konserwatorskich  pod  kątem  oceny  stanu zachowania oraz sposobu użytkowania obiektów zabytkowych oraz obiektów nie wpisanych  do  rejestru  zabytków,  lecz  posiadających  wartości  kulturowe  oraz podejmowanie    w  związku  z dokonywanymi  ustaleniami  działań  wynikających z zasad ochrony zabytków.
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących obiektów wpisanych do rejestru zabytków.
 • Wydawanie opinii dotyczących obiektów zabytkowych nie wpisanych do rejestru, lecz ujętych w ewidencji Miasta
 • Przygotowanie   wniosków   oraz   niezbędnej   dokumentacji   Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu   Konserwatorowi   Zabytków   na   komisję   konserwatorską opiniującą  wnioski  o  wpis  do  rejestru  zabytków  obiektów  wytypowanych z  terenu Miasta.
 • Prowadzenie    spraw    związanych    z    gromadzeniem,    opracowywaniem i  aktualizowaniem dokumentacji zabytków, w tym  gminnej  ewidencji zabytków, inicjowanie  badań  nad  zabytkami  i  upowszechnienie   wiedzy   o   zabytkach w szerszym spektrum społecznym
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem programów i planów ochrony zabytków  Miasta,  współpraca  w  tym  zakresie    i  przygotowywanie  stosownych projektów  uchwał  dla  Rady  Miejskiej   Ostrowa   Wielkopolskiego   a   po   ich uchwaleniu realizowanie zawartych w nich zadań.
 • Przyjmowanie  zawiadomień  o  ujawnianiu  przedmiotu,  który  posiada  cechy zabytku, o znalezieniu  przedmiotu  archeologicznego  lub  odkryciu  wykopaliska i  zawiadamianiu  Wielkopolskiego  Wojewódzkiego  Konserwatora  Zabytków o otrzymaniu wiadomości.
 • Prowadzenie  spraw  z  zakresu  udzielania  dotacji  z  budżetu  Miasta  na  prace budowlano-konserwatorskie  prowadzone  przy  obiektach  wpisanych  do  rejestru zabytków

 

Pełna informacja dotycząca otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim jest dostępna na stronie:

 http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_174479.asp?soid=97EC55F270D54612B17959E6AA08A394

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x