Ilustracja do artykułu: Porządek obrad LVII Sesji Rady Miejskiej

Porządek obrad LVII Sesji Rady Miejskiej

19-01-2023

Zapraszamy do udziału w LVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego która odbędzie się w dniu 25 stycznia 2023 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

Proponowany porządek obrad

I              Otwarcie.
II            Przyjęcie porządku obrad.
III           Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.
IV           Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od LV do LVII Sesji Rady Miejskiej.  
V             Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej za 2022 rok oraz plany pracy na 2023 rok.
VI           Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.
VII         Interpelacje i zapytania radnych.

 VIII  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2023 -2045,

2)       zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok,

3)       sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LVI/589/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych wydatków Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,

4)  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Kolejową a ul. Kowalczyka,

5) przejęcia od Województwa Wielkopolskiego zadania pn. „Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego”,

6) wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski ,

7)  szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

8)  określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi,

9) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

10)  ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi   w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych,  

11)  zmiany Uchwały Nr XLVI/510/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Ostrowie Wielkopolskim,

12)  zmiany uchwały nr III/16/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego  na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023,

13)  zmiany uchwały nr III/15/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole   i w domu” na lata 2019 – 2023,

14)  przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Ostrów Wielkopolski na lata 2023 - 2026”,

15)  skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

16)  przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2022 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.      

IX           Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
X            Wolne wnioski i informacje.
XI           Zakończenie obrad.                                                                                

                                                                                                                                                           

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x