Ilustracja do artykułu: Ważne informacje dla taksówkarzy

Ważne informacje dla taksówkarzy

27-03-2024

Przedsiębiorco! Jeśli posiadasz licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydane przed dniem 17 września 2023 r., pamiętaj o przedłożeniu odpowiednich dokumentów do 31 marca 2024 roku!

Przedsiębiorcy, posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydane przed  17 września 2023 r., są obowiązani przedłożyć organowi, który udzielił licencji, dokumenty potwierdzające spełnienie określonych w wyżej wymienionej ustawie wymagań tj.:

  • prawo jazdy (kopia), oryginał należy okazać do uwierzytelnienia,           
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,      
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,        
  • dokument potwierdzający, że przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy.

Wobec powyższego, przypominamy przedsiębiorcom o konieczności dopełnienia formalności w terminie do 31 marca 2024 roku. W przypadku niezłożenia przez przedsiębiorców dokumentów lub niespełnienia warunków wskazanych powyżej, licencje wydane przed dniem 17 września 2023 r. zachowają ważność tylko do dnia 30 czerwca 2024 r.

Dokumenty należy przedstawić organowi, który udzielił licencji na podstawie art. 14 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1123 z późn. zm.). 

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt z Referatem Ewidencji Działalności Gospodarczej tutejszego Urzędu pod numerem telefonu: 625822119.

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x