Ilustracja do artykułu: XXXVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

XXXVI Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

18-08-2021

Szanowni Państwo                                                                                                                  

Uprzejmie zapraszam na XXXVI Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2021 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej im. Stanisława Musielaka w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

W związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń uprzejmie informujemy, że możliwość osobistego udziału w sesji jest ograniczona. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do śledzenia przebiegu sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego w transmisji na stronie internetowej http://ostrowmiasto.esesja.pl/

 

Proponowany porządek obrad

I              Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady Miejskiej.  

IV           Informacja o udziale Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w projekcie WARNIK – Wielkopolska Akademia Rzecznictwa NGO i Kooperacji,

V       Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej z działań podejmowanych w okresie od XXXIV do XXXVI Sesji Rady Miejskiej.

VI         Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VII         Interpelacje i zapytania radnych.

VIII        Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2021 -2045,

2)       zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok,

3)       zmiany uchwały nr XXV/291/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki, zmienionej uchwałą nr XXVI/306/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 25 września 2020 roku,

4)       uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Kamiennej,

5)       zmiany uchwały nr LII/602/2018 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 września 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

6)       zaliczenia drogi w rejonie ul. Kujawskiej do kategorii dróg gminnych,

7)       określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym na obszarze miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

8)       zmiany uchwały XI/144/2019 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim,

9)       zmiany uchwały Nr XXII/260/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie nadania statutu Dziennemu Domowi ,,Senior+” w Ostrowie Wielkopolskim  przy ul. Limanowskiego 17,

10)     utworzenia Dziennego Domu „Senior+” przy ul. Raszkowskiej 39 w Ostrowie Wielkopolskim,

11)    określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski, w roku szkolnym 2021/2022,

12)    zmiany uchwały nr XXII/264/2020 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnienia i ochrony kultury,

13)    skargi na Prezesa Zarządu Ostrowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.

IX        Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X          Wolne wnioski i informacje.

XI         Zakończenie obrad.                                                                                    

     Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                       /…/

Jarosław Lisiecki 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x