Archiwum
pochmurno
13℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Koronawirus - informacje dla mieszkańca

Koronawirus - informacje dla mieszkańca

13-03-2020

Urząd Miejski, spółki komunalne

W związku z wprowadzeniem Stanu Epidemii zmieniają się zasady przyjmowania interesantów w Urzędzie Miejskim od 24 marca do odwołania.

W sprawie zgonów interesanci przyjmowani będą na bieżąco przy głównym wejściu. Prosimy podchodzić pojedynczo i dzwonić dzwonkiem. Podejdzie pracownik i odbierze stosowne dokumenty.

We wtorki i czwartki  przyjmowani będą petenci w sprawie urodzeń - osoby, które nie mogą zarejestrować urodzenia elektronicznie (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - tel.62 58 22 431).

W środy i piątki wydawane będą dowody osobiste (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - 62 58 22 107).

Powyższe czynności będą realizowane przy wejściu głównym Urzędu Miejskiego.

We wszystkich innych sprawach dotyczących Wydziału Spraw Obywatelskich prosimy o kontakt email wso@umostrow.pl lub telefoniczny.


Zachęcamy do dokonywania płatności drogą elektroniczną.

 

Podatki

Zbliża się termin płatności podatków lokalnych – 16 marca 2020 r. Zachęcamy, by wpłaty dokonać drogą elektroniczną na wskazane w decyzji podatkowej indywidualne konto podatnika (w decyzji – pouczenie - pkt 4)  lub na ogólne konto podatkowe na rachunek bankowy: BOŚ o/Ostrów Wlkp. 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004.

W przypadku wątpliwości dotyczącej zobowiązania podatkowego prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 62/5822427 i  62/5822437.

Prosimy o dokonywanie wpłat drogą elektroniczną - jeśli jednak  zdecydują się Państwo wpłacić osobiście, można to zrobić w:

- punkcie kasowym prowadzonym przez BOŚ o/Ostrów Wlkp. w budynku Urzędu Miejskiego (na parterze) w godzinach od 8.00 do 11.00 i od 11.30 do 15.30,

- w Biurach Obsługi Klienta Inkasenta – Spółki Akcyjnej WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim:

- ul. Partyzancka 27 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 16.30,

- ul. Asnyka 8 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00,

- ul. Grabowska 29a (pawilon nr 46) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Wpłacając podatek za granicą należy wskazać konto:

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim Wydział Finansowy

EBOSPLPW223 PL 68 1540 1173 2001 4000 1010 0004

 

Działalność gospodarcza

Wszelkie wnioski do CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) można złożyć i przygotować on-line – przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisem osobistym, o którym mowa w przepisach o dowodach osobistych, albo w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.

Poniżej szczegółowa instrukcja składania wniosków on-line

http://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?d;10949104-d088-464c-aa42-a82eba4188b7

Najprostszym rozwiązaniem pozwalającym na samodzielne złożenie wniosku jest jego zatwierdzenie Profilem Zaufanym, który można założyć przez bankowość elektroniczną (np. platforma Envelo.pl, ING, Inteligo, Millennium, Banku Pekao, PKO BP, BZ WBK, mBank, Alior Bank).

https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących szczegółów wypełniania wniosków prosimy o kontakt z:

- Referatem Ewidencji Działalności Gospodarczej tutejszego Urzędu pod numerami telefonów: 625822116, 625822117

- lub z infolinią CEIDG pod numerem telefonu: 227656732.

 

Ochrona Środowiska

Druki wniosków do załatwianych spraw, będących w kompetencji Referatu Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.

Wnioski są dostępne w wersjach edytowalnych, gotowych do samodzielnego wypełnienia, bez konieczności przychodzenia do Urzędu Miejskiego i pobierania papierowego druku.

Wnioski można przesłać do tut. urzędu za pośrednictwem poczty tradycyjnej, skrzynki elektronicznej lub można osobiście składać w Referacie Obsługi Mieszkańca tut. Urzędu.

Ponadto wnioski O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDEŁ OGRZEWANIA WĘGLOWEGO NA EKOLOGICZNE ŹRÓDŁA CIEPŁA W 2020 R. będą dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zakładce „Aktualności” na stronie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim z dniem 25.03.2020r., kiedy to Uchwała Rady Miejskiej z dn. 26.02.2020r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w 2020 roku stanie się prawomocna.

 

Ewidencja ludności

Prosimy załatwianie wszelkich spraw z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i spraw mieszkaniowych drogą elektroniczną. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 62 5822105, 62 5822106 lub 62 5822107., a także pocztą elektroniczną: wso@umostrow.pl

 

Architektura i urbanistyka

Prosimy o załatwianie wszelkich spraw z zakresu zaświadczeń, wpisów i wyrysów z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, użytkowania wieczystego, dzierżaw, nadawania numerów porządkowych i spraw mieszkaniowych drogą elektroniczną. Informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 62 5822201, 62 5822203 do 205 lub 62 5822238., a także pocztą elektroniczną: rau@umostrow.pl.

 

Odpady

Referat Gospodarki Odpadami i Energetyki Miejskiej informuje, że obsługa mieszkańców w zakresie przyjmowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbywa się na parterze budynku urzędu.

Informacje dot. gospodarki odpadami można uzyskać telefonicznie pod nr

tel. 62 58 22 226, 62 58 22 239.

Druki opłat można otrzymać mailowo po zgłoszeniu takiej potrzeby na adres rgo@umostrow.pl.

 

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego prosi o ograniczenie osobistego przybywania do naszej jednostki w sprawach, które NIE WYMAGAJĄ nagłej konieczności.

Sprawy REJESTRACJI ZGONÓW muszą być załatwiane osobiście, prosimy jednak o przybywanie pojedynczo, a nie całych rodzin.

REJESTRACJA URODZEŃ - termin rejestracji to 21 dni od daty urodzenia. Wniosek można złożyć również poprzez profil zaufany.

Sprawy związane z MAŁŻEŃSTWAMI nupturienci muszą załatwić osobiście. Jeśli terminy do zawarcia związku małżeńskiego są późniejsze niż miesiąc kalendarzowy - USC prosi o przybycie w terminie późniejszym.

Składanie wniosków o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego( urodzeń, małżeństw, zgonów) prosimy załatwiać listownie, poprzez profil zaufany lub elektronicznie na adres email: usc@umostrow.pl

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny – tel. 62 58 22 428

Wszystkie inne sprawy dotyczące USC - telefon 62 58 22 431.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Od czwartku  19 marca br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim zawiesza czasowo do odwołania bezpośrednią obsługę interesantów. Ośrodek nie przerywa pracy.

Kontakt z pracownikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie lub telefonicznie. Działa poczta elektroniczna oraz będzie odbierana poczta tradycyjna.

Przy wejściu do budynku MOPS w godzinach pracy wystawiana jest skrzynka, do której klienci mogą wrzucać dokumenty (będą podlegały rejestracji), a także informacje, prośby lub wnioski do urzędników o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zachęcamy do załatwiania spraw przez profil zaufany. Osoby, które go nie mają, mogą  go potwierdzić za pośrednictwem bankowości elektronicznej, bez konieczności wizyt w urzędach. Ta metoda pozwala wszcząć każdą sprawę, a także składać pisma i większość wniosków wraz  z załącznikami.

Apelujemy do klientów Ośrodka, aby korzystali z tych możliwości załatwiania spraw.

W sprawach niecierpiących zwłoki, możliwe są wyłącznie wizyty po uprzednim umówieniu telefonicznym - z konkretnym pracownikiem (tel.: 62 592 11 22, 62 502 82 01 ).

Zaplanowane wypłaty na konta bankowe będą realizowane w wyznaczonych  terminach.

Świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej zaplanowane do wypłaty w dniach 24, 25 marca 2020 roku zostają przyspieszone na 23 marca 2020r.

Kasa MOPS od 24 marca 2020 r. będzie  nieczynna.

Zachęcamy klientów MOPS do zakładania kont bankowych.

Zalecamy codzienne zapoznawanie się z aktualnymi komunikatami Dyrektora MOPS umieszczanych na stronie internetowej Ośrodka, Urzędu Miejskiego.

 

W związku z nadzwyczajną sytuacją spowodowaną zagrożeniem epidemiologicznym uruchomiono dla osób objętych kwarantanną numer telefonu, pod którym dyżuruje pracownik MOPS.

Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego objęci kwarantanną mogą liczyć na wsparcie od godz. 7.30 do 19.00 każdego dnia.

Numer telefonu: 790 255 340.

 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień

Od dnia 24.03.2020 do odwołania świadczenia będą udzielane TYLKO za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (telefon, internet). W godzinach od 8:00 do 15:00 istnieje możliwość udzielania porad telefonicznych przez terapeutów pod numerami telefonów 62 735 09 87 oraz 62 735 21 63. UWAGA! Spotkania grup terapeutycznych są zawieszone do odwołania.  Skype (live:.cid.1c2c70c70b202019). Facebook: fb.me/opituostrow.

 

Organizacje pozarządowe

W związku z poleceniem Wojewody Wielkopolskiego zawieszenia organizacji przedsięwzięć o charakterze artystyczno - rozrywkowym rekomendujemy organizacjom pozarządowym rezygnację z działań w przestrzeni publicznej, w szczególności takich, które związane są z gromadzeniem grupy ludzi. Zalecamy, by wszelkie podejmowane działania ograniczyć do działalności administracyjnej w zakresie niezbędnego minimum.

Udostępnienie Centrum Aktywności Lokalnej organizacjom pozarządowym zostanie przesunięte w czasie.

 

Rady osiedli

Zalecamy poszczególnym radom osiedli zaniechanie organizowanie zebrań ogólnych z mieszkańcami oraz odwołanie planowanych imprez okolicznościowych.

 

Miejski Zarząd Dróg

- MZD wykonuje dezynfekcję paneli znajdujących się na ostrowskich parkomatach,

- z dniem 14 marca 2020 r. (sobota), do odwołania, zawieszona zostaje możliwość korzystania z systemu Ostrowskiego Roweru Miejskiego.

 

Spółki komunalne

Miejski Zakład Komunikacji S.A.

- od poniedziałku, 16.03.2020 r., autobusy komunikacji miejskiej będą kursowały do odwołania według rozkładu wakacyjnego (dni robocze wolne od nauki szkolnej),

- stosuje dezynfekcję swoich autobusów. Poręcze, uchwyty, kasowniki i przyciski są myte specjalnymi płynami,

- w związku z zagrożeniem epidemiologicznym od 17.03.2020 r. we wszystkich autobusach została wydzielona strefa tzw "przedniego pomostu". Zabronione jest wsiadanie i wysiadanie pierwszymi drzwiami autobusu, a także wydzielono strefę buforową, pomiędzy kabiną kierowcy, a przedziałem pasażerskim,

- Miejski Zakład Komuikacji informuje, iż Punkt Obsługi Pasażera na ul. Partyzanckiej (WODKAN) będzie nieczynny do odwołania. Czynne są są punkty na ul. Asnyka i ul. Lotnicza oraz biuro podróży na Placu 23 Stycznia.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (DZ. U. poz. 491, z późn. zm.) w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. w autobusie w tym samym czasie nie może znajdować się więcej osób, niż połowa miejsc siedzących.

 

WODKAN Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

- wstrzymana została wymiana wodomierzy od 12.03.2020 r.,

- wstrzymane zostało plombowanie wodomierzy dodatkowy do podlewania terenów zielonych od 12.03.2020 r.,

- Dział Laboratorium Wody i Ścieków ograniczył pobieranie prób do badań na zlecenie (tylko badania niezbędne) od 13.03.2020 r.,

- wstrzymany został odczyt stanów wodomierza w domu klientów od 12.03.2020 r.,

 

- Biuro Obsługi Klienta przy ul. Asnyka 8 od dnia 18.03.2020 roku będzie czynne od godziny 9.00 do godziny 14.00,

- Centrum Obsługi Klienta w punkcie na Targowisku przy ul. Witosa (pawilon nr 46)  zostało zamknięte do 27.03.2020 r.,

- od 17.03.2020 r. do 27.03.2020 r. BIURO OBSŁUGI KLIENTA przy ul. Partyzanckiej 27 BĘDZIE NIECZYNNE

Wszelkie sprawy techniczne proszę zgłaszać telefonicznie pod numerami:

62 738 77 31

62 738 77 29

Sprawy dotyczące Działu Sprzedaży (wystawianie faktur i stany wodomierzy) proszę zgłaszać telefonicznie  pod numerami:

62 738 77 21

62 738 77 22

Pozostałe sprawy pod numerem 62 738 77 12

Awarie sieci wodno-kanalizacyjnych zgłaszamy pod całodobowy numer 994, lub 62 738 77 40.

 

Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o.

- od 16.03.2020 r. wszelkie sprawy związane ze zgłaszaniem awarii lub funkcjonowaniem budynków będą przyjmowane telefonicznie pod numerami telefonów: 62 50 66 261; 62 50 66 262; 62 50 66 260; 62 50 66 242; 62 50 66 239; 62 50 66 232; 62 50 66 265. Po godz. 15.00 i w dni wolne od pracy pod nr telefonów 607 545 955 oraz 607 545 855,

- pisma do Spółki MZGM można składać w formie elektronicznej na adres: mzgm@mzgm.pl,

- pisma wymagające formy pisemnej w innych, nie cierpiących zwłoki sprawach, można składać w godzinach urzędowania Spółki w wyodrębnionym miejscu w pokoju 002,

- 16.03.2020 r. Spółka wprowadza czasowy zakaz osobom postronnym, poruszania się po terenie Spółki MZGM do odwołania. Wejście na teren Spółki – piętro I i II zostanie zabezpieczone,

- odwołano wszystkie zebrania Wspólnot Mieszkaniowych zaplanowane od 16.03.2020 r. do dnia 27.03.2020 r.

 

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A.

- zachęcamy do korzystania z elektronicznego biura obsługi klienta (eBOK) https://ebok.ozcsa.pl/home oraz kontaktu telefonicznego i mailowego:

kom.515-046-360 fax. 62 735-86-02

e-mail: ozc@ozcsa.pl 

Pogotowie ciepłownicze:

Czynne 24h

tel. 993

tel. 62 735 86 30

kom. 604 480 093

 

Od wtorku 17 marca 2020 roku Biuro Obsługi Klienta będzie zamknięte do odwołania

Zachęcamy do korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta www.ebok.ozcsa.pl

prosimy o kontakt telefonicznylub mailowy, kontakt od 7:00 do 15:00

BOK - Energia cieplna
tel. 515-046-151,
tel. 515-046-165
bok@ozcsa.pl

BOK - Energia elektryczna
tel. 604-497-301
bok@ozcsa.pl

Biuro Zarządu
tel. 515-046-360
ozc@ozcsa.pl

www.ozcsa.pl

Całodobowe Pogotowie ciepłownicze: tel. 993

 

Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A.

- odbiór odpadów oraz zbiórki wielkogabarytów odbywają się w planowanych terminach wywozów,

- związku z występowaniem zakażeń wirusem SARS – CoV-2 mogącym wywołać chorobę COVID-19 (koronawirus), mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Klientów i Pracowników Zarząd Spółki informuje że od dnia 21  marca 2020r. do odwołania obsługa klientów PSZOK odbywać się będzie w następujących godzinach:

PSZOK I ul. Staroprzygodzka 121 Ostrów Wielkopolski

Od poniedziałku do soboty  w godzinach od 08.30  do 11.30

 

PSZOK II ul. Batorego 35 Ostrów Wielkopolski

Poniedziałki – nieczynne

Od wtorku do soboty w godzinach od 8.30  do 11.30

Od dnia 30 marca 2020 roku zostają zamknięte punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), zlokalizowane przy ulicy Staroprzygodzkiej 121, Batorego 35 oraz Wylotowej 57.

 

CRK Zieleń i Rekreacja Sp. z o.o.

- 12.03 wszystkie obiekty typu: boiska zewnętrzne, orliki, place zabaw siłownie zostały zamknięte do 25.03,

- 11.03 zamknięto lodowisko,

- 16.03 zamknięta zostanie toalety publiczna na terenie Piasków Szczygliczka.

Z dniem 1 kwietnia 2020 roku do odwołania wprowadza się zakaz korzystania z OŚRODKA PIASKI SZCZYGLICZKA. Zakaz dotyczy również korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich.

 

Targowiska Miejskie S.A.

- od 14 marca do odwołania na miejskich targowiskach przy ulicy Głogowskiej i Witosa odbywać się będzie handel wyłącznie artykułami pierwszej potrzeby - artykuły spożywcze, warzywa i owoce oraz środki czystości. Teren targowisk będą kontrolować miejscy strażnicy. Zieleniaki przy Paderewskiego i Konopnickiej działają bez zmian.

- ograniczono wstęp osób trzecich – petentów do siedziby Spółki Targowiska Miejskie S.A.,

- od 15 marca 2020 r. zawieszona zostaje działalność "Giełdy Samochodowej" pojazdów używanych, która odbywała się  w każdą niedzielę na targowisku miejskim przy ul. Witosa do odwołania,

- nie będą organizowane (w trzecie niedziele miesiąca) „Kiermasze Staroci na Rynku",  

- od 16 marca 2020 r. wprowadza się ograniczenia w dostępie do biura administracji (biura obsługi klienta), które będzie czynne w wyznaczonych godzinach od 11,00 do 13,00, prosząc jednocześnie klientów o ograniczenie wizyt jedynie w sprawach koniecznych i pilnych. W tych godzinach będzie również czynna kasa. Wskazane i polecane będą zwłaszcza płatności na konta bankowe Spółki.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim informuje, że zgodnie z wytycznymi Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ze względu na sytuację epidemiczną wynikającą z zagrożenia koronawirusem, nakazuje się BEZWZGLEDNE ZAMKNIĘCIE WSZYSTKICH MIEJSC SPRZEDAŻY Z PUNKTÓW OTWARTYCH (STRAGANY, KRAMY) ZLOKALIZOWANYCH NA TARGOWISKACH Z TERENU POWIATU OSTROWSKIEGO.

Zamknięcia punktów należy dokonać w momencie wysprzedania towarów łatwo psujących się, jednak nie później, niż do 28 marca 2020 r.

Zakaz ten nie dotyczy obiektów o infrastrukturze zamkniętej – budynków stałych zlokalizowanych na targowiskach pod warunkiem zastosowania przez sprzedających procedur chroniących ich, oraz kupujących, przed zarażeniem.

W związku z bezwzględnym nakazem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego zmiany te zostają od dnia 25.03.2020 roku wprowadzone na targowiskach miejskich przy ulicy Głogowskiej oraz Witosa, a także na terenie zieleniaków przy ulicy Paderewskiego i Konopnickiej.

Z dniem 28 marca 2020 r., zniesiony zostaje nakaz zamknięcia wszystkich miejsc sprzedaży z punktów otwartych (stragany, kramy) zlokalizowanych na targowiskach i zieleniakach z terenu Ostrowa Wielkopolskiego. 

 

CRK Energia Sp. z o.o.

- wdrożono pracę w trybie zdalnym, poza siedzibą spółki. Kontakt w sprawie instalacji fotowoltaicznej możliwy pod numerem telefonu 667 52 83 37, poprzez stronę internetową www.crkenergia.pl lub profil  https://www.facebook.com/CRKEnergia/

 

Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt

W związku z sytuacją epidemiologiczną występującą na terenie kraju oraz potrzebą ograniczania bezpośrednich kontaktów zamyka się Międzygminne Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim przy ul. Pruślińskiej dla osób odwiedzających, wolontariuszy oraz osób współpracujących ze schroniskiem od dnia 14.03.2020r. do dnia 25.03.2020r.

 

Rodzic

- od 12 marca br. w przedszkolach oraz szkołach podstawowych zostały zawieszone zajęcia. W dniach 12 oraz 13 marca br. prowadzone są działania opiekuńcze. Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół,

- rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej ZUS,

- zalecamy, by przestrzegać w domu oraz w innych pomieszczeniach, w których przebywamy, zasad higieny i bezpieczeństwa. Informacje te należy przekazać również osobom, które będą opiekować się Państwa dziećmi,

- zalecamy, aby zachęcać dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny,

- zachęcamy do bieżącego monitorowania komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Aktualności.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja

 

Rekrutacja do szkół i przedszkoli - wnioski w formie papierowej wraz z załącznikami przyjmowane będą w placówkach pierwszego wyboru od 26 marca br. Harmonogram rekrutacji pozostaje bez zmian.

 

Żłobek Miejski zostaje zamknięty od 16 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku, natomiast w dniach: 12 oraz 13 marca 2020 roku żłobek będzie pełnił funkcję opiekuńczą w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki przez rodziców.

Od 16 marca ostrowski Żłobek Miejski pozostaje nieczynny. Jak ogłosiły miejskie władze, rodzice i opiekunowie prawni podopiecznych placówki nie zapłacą za marzec pełnej opłaty. Kolejna, którą wniosą zostanie im proporcjonalnie umniejszona. Nie będą również płacić za następne miesiące, w których maluchy nie będą ze żłobka korzystać.

 

Zwracamy się z prośbą o odbiór Ostrowskich Kart Rodziny 3+ oraz Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny w późniejszym terminie, po ustaniu zagrożenia. Prosimy także o składanie wniosków w ramach przedmiotowych programów po opanowaniu epidemii.

Więcej informacji na temat Ostrowskiej Karty Rodziny  3+ i Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny znajduje się na portalu miejskim w zakładce Ostrowska Karta Rodziny 3+ i Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny. Informacji udzielamy także pod numerem telefonu 62 58 22 514 lub 62 58 22 504.

Wniosek o wydanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.

 

Uczeń

- pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe),

- przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz,

- przypominamy, że przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki,

- zachęcamy, aby odpowiedzialnie wykorzystać czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w zakładce Aktualności.

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja

 

TO NIE SĄ FERIE, TO NIE SĄ WAKACJE. Jest to sytuacja nadzwyczajna, która wymaga od nas wszystkich ogromnej odpowiedzialności i samodyscypliny. Znajdźcie sobie zajęcie w domu, zrezygnujcie z towarzyskich spotkań. Zdarza się, że młodzi ludzie chorują niemal bezobjawowo, a przy tym są niezwykle mobilni, dlatego stanowią zagrożenie dla osób starszych. Pomyślcie nad tym, zachowajcie się dojrzale i zostańcie w domu. Również dla swojego bezpieczeństwa.

 

Senior

Czasowo  zawieszono działalność ośrodków wsparcia Dziennego Domu „Senior +” przy ul. Limanowskiego 17  oraz Klubu „Senior+” przy ul. Piłsudskiego 65. Obowiązuje od 12 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku. Posiłki dla podopiecznych domu dziennego będą im dostarczane do domów.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem zakażeń koronawirusem, została podjęta decyzja o przedłużeniu zawieszenia działalności Dziennych Domów Senior+ i Klubów Senior+, do 10.04.2020 r.

 

Ostrowska Karta Seniora została wydana w terminie przewidzianym przepisami prawa. Jednakże biorąc pod uwagę zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Ministra Zdrowia jak i Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce, prosimy o odbiór Karty w późniejszym terminie, po ustaniu zagrożenia.

 

Kultura

Komunikat wojewody wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. ws. zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych oraz klubów dziecięcych i żłobków:

„…zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki”.

https://www.poznan.uw.gov.pl/wielkopolski-urzad-wojewodzki-komunikaty/komunikat-wojewody-ws-zawieszenia-organizowania-imprez

 

Komunikat Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego:

„W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 r. instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego”.

 

Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych, zamknięcie muzeów dla zwiedzających, ograniczenie dostępności instytucji dla interesantów zewnętrznych oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni.

https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego

  

Podjęto decyzję o czasowym zamknięciu (od 12 marca 2020 r.) ostrowskich Instytucji Kultury:

- Biblioteki Publicznej im. Stefana Rowińskiego w Ostrowie Wielkopolskim wraz z filiami,

- Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

- Ostrowskiego Centrum Kultury, Kina Komeda oraz Forum Synagoga.

Niezbędne informacje dot. zwrotu należności za bilety, książek jak i zmianach terminu wydarzeń organizowanych w naszych jednostkach kultury znajdą Państwo na stronach:

- Biblioteki Publicznej - http://biblioteka-ostrow.pl/

- Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - https://www.mmow.pl/news/2020/03/uwaga-muzeum-miasta-ostrowa-wielkopolskiego-czasowo-nieczynne/

- OCK - https://ockostrow.pl/komunikat/

W związku z powyższym odwołane zostają także imprezy masowe organizowane na terenie naszego miasta:

- FESTYN MIEJSKI majOSTaszki 2020,

- 33. Międzynarodowy przegląd WSZYSCY ŚPIEWAMY NA ROCKOWO,

- Jarmark Wielkanocny.

 

Podstawy prawne:

- art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;   http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/O/D20200374.pdf

- art. 37 ust. 2 w związku z art. 2 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;  http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19911140493/U/D19910493Lj.pdf

- zarządzenie Nr 81/20 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego; https://www.poznan.uw.gov.pl/system/files/zarzadzenia/zarzadzenie_81_20.pdf

Od 13 marca 2020 r. obowiązuje zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności powyżej 50 osób - http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000043301.pdf

 

Sport

- wszelkie turnieje i zawody sportowe na poziomie przedszkolnym, szkolnym, międzyszkolnym oraz na szczeblu wyższym w placówkach miejskich zostały odwołane do dnia 25.03.2020 r. Kwestie zawodów regulują rozporządzenia właściwego ministra, zalecenia związków sportowych oraz zarządzenia wojewody wielkopolskiego. Decyzje dotyczące zawodów leżą w gestii organizatora,

- rekomendujemy, aby imprezy niepodlegające ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych, np. rozgrywki amatorskie, turnieje charytatywne, zostały odwołane lub odbyły się w późniejszym terminie,

- organizacje, którym przyznane zostało miejskie wsparcie będą mogły sporządzić aneks do umowy z innym terminem wydarzenia,

- zakończony został sezon ostrowskiego lodowiska,

- obiekty sportowo – rekreacyjne tj. place zabaw, siłownie zewnętrzne, boiska, orliki będące własnością Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz obiekty sportowe zlokalizowane przy placówkach oświatowych zostają zamknięte do dnia 25 marca. 

 

 

List Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do Mieszkańców

Drodzy Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego,

kolejne przypadki zarażeń koronawirusem to dla nas wszystkich duże wyzwanie i konieczność odpowiedzialności za siebie oraz los drugiego człowieka. Już w lutym na terenie naszego miasta podjęliśmy działania prewencyjne w celu ograniczenia ryzyka zarażeń koronawirusem. Zorganizowaliśmy m. in. spotkanie dyrektorów szkół i przedszkoli z  Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym; odwołaliśmy wówczas wyjazdy uczniów oraz spotkania w ramach projektów wymiany międzynarodowej, zaostrzyliśmy reżim sanitarny w miejskich budynkach użyteczności publicznej oraz w autobusach komunikacji miejskiej.

W trosce o dobro mieszkańców, podjęliśmy również decyzję o odwołaniu wszelkich spotkań, imprez i wydarzeń, które gromadzą zbiorowość ludzi, a jednocześnie stwarzają większe ryzyko zarażeń i rozprzestrzeniania się wirusa. Z tego względu nie odbędą się m. in. Jarmark Wielkanocny na Rynku, Festiwal „Wszyscy Śpiewamy na Rockowo”, a także doroczny Festyn Miejski „majOSTaszki”. Zgodnie z wytycznymi władz centralnych, nieczynne są szkoły, przedszkola, a także instytucje kultury. Przez cały czas jesteśmy w kontakcie z instytucjami i organami państwa, odpowiedzialnymi za zdrowie i bezpieczeństwo publiczne, wdrażając zarówno odgórne, jak i autonomiczne decyzje, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się tego groźnego patogenu. Podjęłam również decyzję o rozpoczęciu procedury przekazania z budżetu miasta kwoty 100 tys. zł  na rzecz Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, dzięki której możliwy będzie zakup dodatkowego respiratora oraz specjalistycznych łóżek dla pacjentów cierpiących na choroby zakaźne. Podczas niedawnej sesji Rady Miejskiej ostrowscy radni  jednogłośnie przyjęli tę propozycję.

Jednocześnie chcę podkreślić, że pracownicy Urzędu Miejskiego wykonują swoje obowiązki jak do tej pory - od poniedziałku do piątku, jednak od 17 marca do odwołania urząd jest zamknięty dla petentów za wyjątkiem rejestracji urodzeń i zgonów w Urzędzie Stanu Cywilnego. Z uwagi na chęć zmniejszenia ryzyka zarażeń, prosimy o załatwianie spraw za pomocą profilu zaufanego na platformie ePUAP, a więc przez Internet, bez konieczności wychodzenia z domu.

Zachęcam również Państwa do stosowania się do zaleceń służb sanitarnych, a w szczególności do wzmożonej i częstej higieny rąk oraz daleko idącej ostrożności w relacjach społecznych. Każdy z nas może znacznie ograniczyć ryzyko zarażeń wirusowych,  kiedy nasze wyjścia z domów i mieszkań ograniczymy do tych, które są niezbędne i konieczne. W tym miejscu pragnę zaapelować do dzieci i młodzieży, aby przerwę od zajęć w szkołach wykorzystali na edukację i odpoczynek w domu – unikając  miejsc, w których istnieje podwyższone ryzyko zarażenia się infekcją.  Pamiętajmy też, że jesteśmy dziś w czasie, w którym nasza odpowiedzialność i solidarność powinna zwrócić się  w kierunku seniorów. Jeśli odczuwamy jakieś niepokojące objawy, nie narażajmy ich na ryzyko zarażenia. Kiedy natomiast jesteśmy zdrowi,  pomóżmy im  w zakupach, aby nie musieli wychodzić do sklepów i stykać się z większą liczbą ludzi.

Nie lekceważąc zagrożenia oraz zachowując podstawowe środki ostrożności,  nie ulegajmy jednak panice. Osoby, które zaobserwują  u siebie objawy choroby, prosimy o kontakt pod wskazanymi przez służby sanitarne i epidemiologiczne numerami telefonów, gdzie uzyskacie Państwo szczegółowe instrukcje, jak postępować w takiej sytuacji. Najlepsze, co możemy teraz uczynić, to zachowywać środki ostrożności, zdrowy rozsądek oraz ściśle przestrzegać zaleceń i obowiązujących procedur.

Z wyrazami szacunku

Beata Klimek

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x