Ilustracja do artykułu: Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

06-10-2022

Do 30 listopada można składać wnioski o dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych, czyli m.in. szkół, szpitali, przychodni, spółdzielni socjalnych. Wnioski należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. 

W dniu 20 września 2022 roku weszły w życie przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Na jej podstawie, o jednorazowy dodatek mogą się teraz ubiegać podmioty wrażliwe. Ustawa reguluje zasady zakupu ciepła z rekompensatą. Rząd na ten cel przeznaczył 1,2 mld złotych. Podmioty muszą jednak spełniać kilka warunków. 

Dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługuje tym podmiotom, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Jednorazowy zasiłek otrzymają podmioty posiadające wpis źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). 

 

Poniżej lista podmiotów wrażliwych wymienionych przez ustawodawcę: 

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 

 • jednostki organizacyjną pomocy społecznej, 

 • noclegownie albo ogrzewalnie, 

 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

 • podmioty systemu oświaty, 

 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, 

 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, 

 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, 

 • podmioty prowadzące działalność kulturalną,

 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, 

 • ochotnicze straże pożarne, 

 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, 

 • rodzinne domy pomocy, 

 • centra integracji społecznej, 

 • kluby integracji społecznej, 

 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,

 • organizacje pozarządowe, 

 • spółdzielnie socjalne.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych:

 • składa osoba albo osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wrażliwego,

 • zawiera obliczenia wykonane na podstawie wzoru (arkusz kalkulacyjny w załączniku), a do wniosku załącza się oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu, o których mowa powyżej, a także dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania wskazanych obliczeń,

 • składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r., a złożony po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania,

 • składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce siedziby wyżej wymienionego podmiotu,

 • podlega weryfikacji w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do CEEB, a także pod względem jego wysokości, prawidłowości dokonanych obliczeń i kompletności wymaganych dokumentów oraz prawidłowej reprezentacji.

Wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych ustala się zgodnie ze wzorem:

D = (Zk - Skp) x 0,4

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D - wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażoną w złotych,

Zk - zakładany średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Skp - średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch wybranych lat z okresu trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim. 


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x