Dodatkowy nabór wniosków - dotacje na modernizacje zabytków

17-05-2018

Zarządzeniem Nr 2702/VII/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. Prezydent Miasta Ostrowa   Wielkopolskiego wyznaczył  dodatkowy  termin  składania wniosków  o uzyskanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych  do rejestru zabytków  od  dnia  16 kwietnia 2018 r.  do  dnia  30 maja 2018 r.

Wymagane  dokumenty:

Adresatem Wniosku ( wg obowiązującego wzoru) jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wymagane załączniki do wniosku:

1) decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty;

2) aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem;

3) decyzja właściwych służb konserwatorskich zezwalająca na przeprowadzenie prac  lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację;

4) pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym będących  przedmiotem  wniosku;

5) kosztorys prac lub robót budowlanych;

6) dokumentacja fotograficzna zabytku obrazującą jego stan techniczny;

7) aktualny odpis z właściwego rejestru, w tym odpis z KRS, w przypadku podmiotów  tam zarejestrowanych;

8) w przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku winien dołączyć zaświadczenie  albo oświadczenie  oraz informacje  niezbędne  do  udzielania  pomocy  de minimis  sporządzone w zakresie i według zasad określonych w art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie:

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Al. Powstańców  Wielkopolskich 18 , I piętro, pokój  130
tel. 62 582-21-30 , fax  62 736-64-07

Termin:

1. Wnioski przyjmowane są w nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  30  maja  2018 r.

2. O dacie złożenia wniosku  decyduje  data jego wpływu do Sekretariatu Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Uwagi:  Wnioski  nie uzupełnione w terminie albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

  1. O dotacje może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.
  2. Obowiązujący  wzór  wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków do pobrania na stronie  internetowej   miasta  Ostrowa Wielkopolskiego.
  3. Szczegółowe  informacje  uzyskać  można: 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim,

Miejski Konserwator Zabytków,

al. Powstańców Wielkopolskich 18,

II piętro, p. nr 218,

tel. 62 5822224 e-mail: mkz@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x