Ilustracja do artykułu: Dotacje na remont zabytków – dodatkowy termin

Dotacje na remont zabytków – dodatkowy termin

27-03-2019

Zarządzeniem Nr 303/VIII/2019 z dnia 26 marca 2019 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wyznaczył  dodatkowy termin składania wniosków o uzyskanie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych  do rejestru zabytków. Można je składać w dniach 27.03.2019 r. - 26.04.2019 r.

Wymagane  dokumenty:

Adresatem Wniosku (wg obowiązującego wzoru) jest Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wymagane załączniki do wniosku:

1. Decyzja o wpisie do rejestru zabytków obiektu, którego dotyczą prace lub roboty.

2. Aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do władania zabytkiem.

3. Decyzja właściwych służb konserwatorskich zezwalająca na przeprowadzenie prac  lub robót będących przedmiotem wniosku o dotację.

4. Pozwolenie na budowę, gdy wniosek dotyczy prac lub robót przy zabytku nieruchomym będących  przedmiotem  wniosku.

5. Kosztorys prac lub robót budowlanych.

6. Dokumentacja fotograficzna zabytku obrazującą jego stan techniczny.

7. Aktualny odpis z właściwego rejestru, w tym odpis z KRS, w przypadku podmiotów tam zarejestrowanych.

8. W przypadku, gdy wnioskodawcą jest przedsiębiorca, do wniosku winien dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie  oraz informacje  niezbędne  do  udzielania pomocy de minimis sporządzone w zakresie i według zasad określonych w art.37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wnioski przyjmowane są w Sekretariacie Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
Al. Powstańców  Wielkopolskich 18 , I piętro, pokój  130,
tel. 62 582-21-30 , fax  62 736-64-07.

Termin:

1. Wnioski przyjmowane są w nieprzekraczalnym  terminie  do  dnia  26  kwietnia  2019 r.

2. O dacie złożenia wniosku  decyduje  data jego wpływu do Sekretariatu Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Uwagi: Wnioski nie uzupełnione w terminie albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

1. O dotację może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

2. Obowiązujący  wzór  wniosku o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków do pobrania na stronie  internetowej   miasta  Ostrowa Wielkopolskiego.

3.Szczegółowe  informacje  uzyskać  można: 

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim, Miejski Konserwator Zabytków,

al. Powstańców Wielkopolskich 18, II piętro, p. nr 224, tel. 62 5822224,

e-mail: mkz@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x