Ilustracja do artykułu: IV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

IV Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

11-06-2024

Uprzejmie zapraszam do udziału w IV Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego która odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka  w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  

 

Proponowany porządek obrad

  

I              Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z III Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IV           Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

           Interpelacje i zapytania radnych.

 

VI  Podjęcie uchwał w sprawie:

 

1)       udzielenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wotum zaufania, 

a)  przedstawienie Raportu o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2023

b)  debata nad Raportem o stanie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za rok 2023

2)       zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok,

a)              przedstawienie  sprawozdania rocznego Prezydenta  Miasta z wykonania  budżetu Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok  wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

b)              przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok,

c)              przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym  przez Prezydenta  Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok  wraz  z  informacją o stanie mienia komunalnego,

d)              zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania budżetu miasta,

e)              zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,

f)               zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

g)              dyskusja,

3)       absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok,

4)       zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024 -2045,

5)       zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,

6)       zwolnienia budynków i budowli od podatku od nieruchomości powstałych w wyniku nowej inwestycji w ramach pomocy de minimis,

7)       przyjęcia „Strategii Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego z perspektywą do roku 2030+”,

8)       zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych,

9)       wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych,

10)   określenia przystanków komunikacyjnych i dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,

11)   zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2023,

12)   oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2023,

13)   zatwierdzenia programu naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2024-2026,

14)   zatwierdzenia pokrycia straty bilansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2023.

                     

VII         Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

VIII        Wolne wnioski i informacje.

IX           Zakończenie obrad.                                                                              

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/…/

Adam Wasiela

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x