Kanalizacja zakończona

31-03-2008

Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz Przymiejską. Odbiór techniczny tej inwestycji odbył się 27 marca 2008 roku.

Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stawia przed samorządami lokalnymi szereg wyzwań. Mogą one bez ograniczeń podejmować rzeczową współpracę z innymi krajami na rzecz pogłębiania i ożywiania wzajemnych stosunków partnerskich, a także formułować i realizować różnego rodzaju projekty – miękkie, jak i twarde. Dla miast, takich jak Ostrów Wielkopolski, szczególnie ważne jest zatem efektywne pozyskiwanie środków pomocowych Unii Europejskiej pozwalające m.in. na realizację kosztownych projektów infrastrukturalnych stymulujących harmonijny rozwój gminy i całego regionu.

Jednym z priorytetowych obszarów interwencji była i jest ochrona środowiska naturalnego, np. poprzez zbiorczy odbiór ścieków komunalnych, który zaliczany jest do podstawowych wymogów cywilizacyjnych i jednego z istotniejszych kryteriów warunkujących atrakcyjność inwestycyjną danego terenu. Do uzbrojenia obszarów w sieci infrastruktury technicznej, samorządy lokalne zobligowane są nie tylko przepisami prawa polskiego, ale i dyrektywami Unii Europejskiej w ramach programów nakierowanych na podniesienie konkurencyjności regionów i wyrównywanie poziomów pomiędzy nimi. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski wyszła temu naprzeciw i w trakcie poprzedniej rundy aplikacyjnej na lata 2004 – 2006 złożyła kilka wniosków aplikacyjnych o wsparcie tego typu inwestycji. Jeden z projektów, pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej, Orzechowej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim” został bardzo wysoko oceniony przez Panel Ekspertów, co w efekcie zaowocowało podpisaniem dnia 13 grudnia 2006 r. umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Ten ponad dwumilionowy projekt został złożony w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny i Działania 3.2. - Obszary podlegające restrukturyzacji, ZPORR 2004 - 2006. Uzyskał on dofinansowanie z EFRR w maksymalnej - 75 % wartości projektu oraz 10 % wsparcia z budżetu państwa. Pozostałe 15% wartości inwestycji sfinansowała ze środków własnych Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.

Prace w ramach projektu obejmowały budowę kolektora sanitarnego i przyłączy kanalizacyjnych tzw. przykanalików i po ponad dwunastu miesiącach, w marcu br. dobiegły końca. Rzeczowa realizacja projektu pozwoliła na zaoferowanie lokalnym mieszkańcom i przedsiębiorcom możliwości podłączenia ich posesji do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Dalekosiężnym efektem tej inwestycji będzie zatem poprawa warunków środowiskowych i zdrowotnych mieszkańców ulic Radłowskiej, Orzechowej i Przymiejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, a także wykluczenie możliwości skażenia środowiska w wyniku eksploatacji zbiorników bezodpływowych o wątpliwej szczelności.

Realizacja całej inwestycji była uzasadniona nie tylko ze względu na aspekt społeczny, ale i ekonomiczny. Długość wybudowanego odcinka kanalizacji sanitarnej wynosi 3,19 km. Swoim zasięgiem obejmuje on 123 przyłączy, z czego 114 dotyczy gospodarstw domowych, a pozostałe 9 - przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie znacząco poprawiło istniejący stan sanitarno-higieniczny miasta i samych gospodarstw domowych, a w przyszłości niewątpliwie zmniejszy negatywne oddziaływanie tych podmiotów na środowisko naturalne co z kolei istotnie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej całego miasta.

Referat Pozyskiwania Środków Unijnych

Wydział Inwestycji i Rozwoju

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x