Archiwum
pochmurno
15℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Konieczne dodatkowe opinie do decyzji o warunkach zabudowy

Konieczne dodatkowe opinie do decyzji o warunkach zabudowy

11-01-2021

Referat Architektury i Urbanistyki informuje, że od 1 stycznia 2021 r. do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla nowej zabudowy oraz dla istniejącej zabudowy wymagającej zmian w zapotrzebowaniu na media, należy dołączyć opinie lub uzgodnienia z gestorami sieci, informujące czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (art. 61 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy należy załączyć:

1. Jedna kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 lub 1:500 (dla inwestycji liniowych dopuszczalna skala 1:2000) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmująca teren, którego wniosek dotyczy i obszar, na który inwestycja będzie oddziaływać – niezarysowana i nieopisana przez wnioskodawcę (mapa musi przedstawiać co najmniej obszar w granicach znajdujących się w odległości  nie mniejszej  niż trzykrotna szerokość frontu  działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy oraz nie mniejszej niż 50 metrów)

2. Jedna kserokopia wyżej wymienionej mapy zasadniczej z naniesionymi granicami terenu objętego wnioskiem, obszaru oddziaływania planowanej inwestycji i  planowanego zagospodarowania terenu

3. Opinie lub uzgodnienia z gestorami sieci, informujące czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego (w zależności od potrzeb dotyczące przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, ciepłociągu, energii itp.)

4. Dodatkowe rysunki uszczegóławiające określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu (dobrowolne)

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (wyłącznie w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

6. Dokument pełnomocnictwa (jeśli został ustanowiony pełnomocnik)

7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej z tytułu udzielenia pełnomocnictwa w wysokości 17 zł (jeżeli został ustanowiony pełnomocnik)

8. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla wnioskowanej inwestycji – 598 zł (zwolnienie z tej opłaty przysługuje właścicielom oraz użytkownikom wieczystym nieruchomości)

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Ponadto w przypadku złożenia wniosku o wydanie zmiany do decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w przypadku gdy w decyzji pierwotnej ustalono strony postępowania, do wniosku należy dołączyć zgody stron na zmianę decyzji (art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).

W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących dokumentów.

Wnioski zostały udostępnione pod adresem:  http://bip.ostrow-wielkopolski.um.gov.pl/bip/chapter_175235.asp

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x