Ilustracja do artykułu: Swój 1% zostaw w Ostrowie, cz. 4

Swój 1% zostaw w Ostrowie, cz. 4

16-04-2019

Wzorem roku ubiegłego, wraz z portalem Tuba Ostrowa, przystępujemy do prezentacji ostrowskich Organizacji Pożytku Publicznego. Na terenie naszego miasta działa 28 stowarzyszeń uprawnionych do pozyskiwania środków z tytułu 1% podatku. Okres rozliczeń podatkowych za rok 2017 nabiera rozpędu, dlatego też w cyklu artykułów pragniemy przybliżyć działalność ostrowskich organizacji, aby pomóc tym którzy jeszcze nie podjęli decyzji o wyborze OPP, którego numer KRS wpiszą w swoje zeznanie podatkowe.

W czwartej części prezentacji ostrowskich Organizacji Pożytku Publicznego przyszedł czas na 8 organizacji prowadzących szeroko pojętą działalność społeczną. Przybliżamy ich działalność, by pomóc mieszkańcom Ostrowa i okolic w wyborze organizacji, której przekażą 1% podatku.

W grupie 8 organizacji społecznych znalazły się:

- Polski Czerwony Krzyż

- Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi”

- Stowarzyszenie św. Wincentego a’Paulo

- Stowarzyszenie „Nowy Ostrów”

- Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Dziecka i Rodziny im. bł. Edmunda Bojanowskiego

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny

- Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

 

Polski Czerwony Krzyż – KRS 000225587 – cel szczegółowy „Oddział Ostrów Wlkp.”

Ostrowski oddział PCK ma swoją siedzibę przy ul Wolności 20. W swoich działaniach organizacja stara się sprostać aktualnym oczekiwaniom społecznym uczestnicząc w pomocy potrzebującym pod hasłem „Pomagamy potrzebującym, bądź z nami”. Odwołuje się do ofiarności społecznej organizując m.in. akcje „Pomocna dłoń”, „Wielkanoc z PCK”, „Gorączka Złota”. Szeroką działalność prowadzi PCK w dziedzinie honorowego krwiodawstwa. Działania te są wkładem organizacji w realizację ustawy o publicznej służbie krwi i polegają zarówno na organizowaniu akcji oddawania krwi, jak i działań z zakresu promocji krwiodawstwa. PCK prowadzi znaczące działania w propagowaniu zdrowego stylu życia, m.in. poprzez organizację konkursów wśród dzieci i młodzieży. Szkoli młodzież i dorosłych w udzielaniu pierwszej pomocy. Spieszy z pomocą osobom poszkodowanym w katastrofach. Organizacja realizuje również zadania zlecone przez organy państwowe bądź samorządowe w dziedzinie opieki, krwiodawstwa i szkoleń. Ogniwa PCK na różnych szczeblach organizacyjnych dużo czasu i energii poświęcają na zdobywanie środków finansowych umożliwiających realizację w/w zadań.

Strona WWW:  www.pck-ostrow.pl

Mail: pckostrow1@wp.pl

FB: www.facebook.com/Polski-Czerwony-Krzyż-Ostrów-Wielkopolski-104300719655678/?ref=tn_tnmn

 

 

 

Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” – KRS 0000424017

Stowarzyszenie "Ludzie dla ludzi" jest organizacją pozarządową działającą na rzecz szeroko pojętej edukacji, nauki i kultury. Powstało dzięki inicjatywie 19 członków - założycieli reprezentujących nauczycieli, pracowników administracji oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Zostało oficjalnie zarejestrowane w czerwcu 2012 roku.

Celem Stowarzyszenia jest działalność publiczna na rzecz poprawy jakości życia społeczeństwa oraz jego zrównoważonego rozwoju. Dzięki naszym staraniom pragniemy wspomagać, upowszechniać i podnosić jakość procesu kształcenia, wyrównywać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży oraz wspomagać ich różnorodne zainteresowania. Nasza aktywność jest także skierowana na rzecz ochrony i promocji zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony środowiska oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, turystyki i rekreacji. Promujemy poczynania wspomagające rozwój demokracji, integracji europejskiej, ale przede wszystkim podtrzymujące tradycje narodowe i obywatelskie oraz upowszechniające kulturę regionalną.

„Ludzie dla ludzi” jest organizacją otwartą dla wszystkich zainteresowanych rozwojem edukacji, nauki i kultury. Swoją siedzibę ma przy ul. Asnyka 26.

Strona WWW: www.ludziedlaludzi.com

mail: ludziedlaludzi@interia.pl

FB: www.facebook.com/pages/category/Non-Governmental-Organization--NGO-/Ludzie-dla-ludzi-236854236451601/

 

Stowarzyszenie św. Wincentego a’Paulo – KRS 0000187165

Stowarzyszenie uzyskało status organizacji pożytku publicznego w 2010 roku. Obok działalności katolickiej praca członków koncentruje się na wspieraniu rodzin, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnych warunkach materialnych. Polega ona między innymi na odwiedzaniu tych rodzin i w zależności od sytuacji, udzielaniu im pomocy, np. żywnościowej, zakupie odzieży, lekarstw, a także na odwiedzaniu w niedzielę tych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej, do których rzadko ktoś przychodzi. Stowarzyszenie w 2003 roku uruchomiło w Domu Katolickim przy konkatedrze Punkt Zbierania i Wydawania Leków, a w 2004 roku świetlicę środowiskową dla dzieci z rodzin swoich podopiecznych ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Stowarzyszenie angażuje się w szereg akcji mających na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym. Ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz władzami samorządowymi. Swoją siedzibę ma przy konkatedrze – ul. Ledóchowskiego 4.

Strona WWW: www.apaulo.ostrowianka.pl

Mail: biuro@bwk.pl

 

Stowarzyszenie „Nowy Ostrów” – KRS 0000270213

Stowarzyszenie powstało w 2006 roku, stawiając sobie za cel działalność w obszarze kultury, edukacji, sportu i rekreacji, a także działalność samorządową. W dziedzinie kultury Stowarzyszenie stara się wspierać inicjatywy kulturalne promujące Ostrów Wielkopolski, a także promowanie w Polsce i w świecie artystów z Ostrowa. W zakresie edukacji podejmuje współpracę ze szkołami organizując sesje naukowe, mające na celu wymianę oraz zdobycie wiadomości i doświadczeń. Działalność sportowo-rekreacyjna „Nowego Ostrowa” to m.in. propagowanie masowej kultury sportowej, mającej na celu rozbudzanie profilaktyki, zdrowego stylu życia, aktywnego spędzania czasu wolnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych inicjatyw, w których udział biorą szerokie rzesze naszej społeczności. Członkowie Stowarzyszenia starają się angażować w działalność samorządową, wspierając inicjatywy władz miasta i służyć w ich realizacji pomocą merytoryczną i organizacyjną. Celem stowarzyszenia jest również promowanie integracji z UE i działanie na rzecz rozwoju idei demokracji. W obrębie działań Stowarzyszenia jest także ochrona środowiska i popularyzacja postaw oraz działań proekologicznych. Jego siedziba mieści się przy ul. Wrocławskiej 22.

FB: www.facebook.com/Nowy-Ostr%C3%B3w-243450122408462

 

Stowarzyszenie Promocji Rozwoju Dziecka i Rodziny im. bł. Edmunda Bojanowskiego – KRS 0000026694

Stowarzyszenie powstało w roku 1997 i ma swoją siedzibę przy ul. Odolanowskiej 19. Prowadzi działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Innym obszarem jego działań to integracja i aktywizacja społeczna, a także działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W ramach realizacji tych celów organizuje wypoczynek dzieci i młodzieży promując ideę wolontariatu, a także upowszechniając wśród młodych ludzi kulturę fizyczną oraz tematykę ochrony i promocji zdrowia.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Wielkopolski Oddział Regionalny – KRS 0000322302

Priorytetowym celem Towarzystwo Przyjaciół Dzieci naszego regionu są Koła Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, chorym na cukrzycę, po porażeniach mózgowych, na diecie bezglutenowej, chorym na białaczkę. Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych. Łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci i zapobieganie ich marginalizacji. Organizacja stara się zapewnić dzieciom z rodzin biednych wypoczynek zimowy i letni. Osobom chorym pomaga w wyposażeniu w potrzebny sprzęt, w zakupie leków, czy specjalistycznej żywności.

Strona WWW: http://tpdwielkopolska.org.pl

FB: www.facebook.com/tpdwielkopolska

 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim – KRS 0000282314

OUTW powstał w roku 2007, uzyskując dwa lata później status Organizacji Pożytku Publicznego. W swojej działalności realizuje szereg projektów adresowanych do seniorów, które mają walory szeroko pojętej edukacji i aktywizacji. Patronat naukowy nad stowarzyszeniem sprawuje Społeczna Akademia Nauk w Ostrowie Wielkopolskim. Swoje zadania i cele Uniwersytet realizuje zarówno w sekcjach dydaktycznych, jak i w formie zajęć dodatkowych oraz w kołach zainteresowań. Członkowie Stowarzyszenia - słuchacze OUTW uczestniczą w comiesięcznych wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych z SAN w Łodzi, UAM w Poznaniu i Towarzystwa Naukowego w Ostrowie. Zgodnie z Planem pracy na dany rok akademicki OUTW prowadzi ponadto działalność kulturalną, sportową, turystyczną, rekreacyjną i integracyjną. Słuchaczami są osoby, które osiągnęły wiek emerytalny lub uzyskały status rencisty i systematycznie opłacają składki. Siedziba OUTW mieści się przy ul. Królowej Jadwigi 8c.

Strona WWW: www.outw.edu.pl

FB: www.facebook.com/OstrowskiUniwersytetTrzeciegoWieku

Mail: info@outw.edu.pl

 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – KRS 0000266321– cel szczegółowy „Hufiec Ostrów Wlkp.”

Ostrowski Hufiec ZHP to ponad 100 lat tradycji i doświadczeń w zakresie wspierania młodych ludzi we wszechstronnym rozwoju poprzez stawianie wyzwań. Zrzesza dzieci i młodzież z terenu Powiatu Ostrowskiego – zuchy i harcerze na cotygodniowych zbiórkach nabywają praktycznych umiejętności poprzez naukę w działaniu. Ważnym elementem harcerskiej pracy wychowawczej jest praca w systemie małych grup rówieśnuiczych. Harcerze realizują szereg projektów adresowanych zarówno do członków organizacji, jak i do osób niezrzeszonych, jak np. biwaki, rajdy, gry terenowe, turnieje czy Półkolonie „Wakacje z Uśmiechem”. Zwieńczeniem całorocznych działań harcerskich są letnie obozy, które oprócz wypoczynku, stanowią okazję do podsumowania i wzmocnienia śródrocznej pracy wychowawczej. W ramach Ostrowskiego hufca działa Harcerski Klub Ratowniczy, Harcerski Klub Strzelecki „Grot” oraz Harcerski Klub Żeglarski „Horn”. Harcerze czynnie uczestniczą w ważnych wydarzeniach i uroczystościach miejskich często pełniąc przy tym służbę wartowniczą bądź porządkową. Jednym z harcerskich działań jest „nieść chętną pomoc bliźnim”. Oprócz bieżących działań w tym zakresie, w minionych latach ostrowscy harcerze mieli okazję nieść pomoc potrzebującym organizując m.in. „Akcję Market dla Jankowa” oraz akcję „Ostrów dla Ukrainy” Siedziba hufca mieści się przy ul. Staszica 1.

Strona WWW: www.ostrow.zhp.wlkp.pl

FB: www.facebook.com/zhp.ostrowwlkp

Mail: ostrow@zhp.wlkp.pl

 

Tuba Ostrowa

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x