Ilustracja do artykułu: AKO: Konkurs na wspieranie aktywności zawodowej pracowników

AKO: Konkurs na wspieranie aktywności zawodowej pracowników

10-04-2018

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska informuje o ogłoszeniu naboru wniosków na wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT AKO.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 30.03.2018 roku ogłaszają nabór wniosku nr RPWP.06.06.03-IZ-00-30-001/18 w ramach Poddziałania 6.6.3. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne w ramach ZIT dla rozwoju AKO.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.


W związku z pojawiającymi się zapytaniami, IZ WRPO 2014+ przypomina, że w przypadku konkursów realizowanych w ramach Strategii ZIT dofinansowanych z EFS nie stosuje się kryteriów premiujących. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w trakcie oceny merytorycznej wynosi 100 punktów. Ranking projektów dokonywany jest na etapie oceny strategicznej ZIT na podstawie kryteriów strategicznych.


Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.04.2018 r.
od godziny 7.30 do dnia 29.06.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, ulica Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji
do jednostki.

Konkurs nie jest dzielony na rundy.


Kto może składać wnioski?

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące programy profilaktyki zdrowotnej, służące wspieraniu aktywności zawodowej, podniesieniu poziomu zdrowia i zmniejszeniu nierówności społecznej. Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie regionalnych programów zdrowotnych:

 • Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B
 • Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Szacunkowa wartość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 3 889 319,50 PLN i może ulec zmianie.

Powyższa kwota została podzielona na projekty:

 • Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B – 2 814 919,50 PLN,
 • Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji KaliskoOstrowskiej – 1 074 400,00 PLN.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie AKO: (klik)

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x