Dotacje na miejskie inwestycje

01-03-2007

Banner Projekt Budowa Kanalizacji SanitarnejJuż w marcu br., głównie dzięki pozyskaniu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski środków pomocowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, ruszy w Ostrowie Wielkopolskim realizacja budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach: Radłowskiej i Orzechowej wraz z Przymiejską.

Logo Uni EuropejskiejLogo ZPORR28 lutego 2007 roku została podpisana umowa na roboty budowlane pomiędzy władzami miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a lokalną firmą „EKO-INŻYNIERIA” Sp. z o.o. Przedsięwzięcie będzie kosztować ponad dwa miliony złotych. Zadanie współfinansowane jest w 75 procentach

 kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i 10% przez Budżet Państwa. Pozostałe 15% kosztów kwalifikowanych oraz wydatki niekwalifikowane projektu stanowić będą tzw. wkład własny Gminy Miaso Ostrów Wielkopolski. Zakres robót budowlanych obejmuje budowę kolektora sanitarnego w ulicy Radłowskiej, Orzechowej i Przymiejskiej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi.

- Harmonogram realizacji tego zadania przewiduje zakończenie prac do marca 2008 roku. Jednak będziemy starali się by zadanie to ukończyć znacznie szybciej. Roboty zaczniemy jak tylko opadnie poziom wód gruntowych – powiedział Zenon Woźniak, prezes firmy wykonawczej.
Powyższa inwestycja poprawi istniejący stan sanitarno-higieniczny mieszkańców tego terenu, a także w przyszłości umożliwi kolejne inwestycje drogowe prowadzące do pełnego uzbrojenia gospodarstw domowych i utwardzenia nawierzchni dróg.

Władze Ostrowa przygotowują także kolejne projekty w celu pozyskania środków zewnętrznych na niezbędne inwestycje. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski zamierza aplikować w głównej mierze o fundusze strukturalne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 oraz z takich programów operacyjnych jak: Infrastruktura i Środowisko czy Kapitał Ludzki 2007-2013. Ponadto planowane jest złożenie dokumentacji aplikacyjnej do Funduszu Spójności na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszego miasta,.
- W nowym okresie programowania zgłosimy inwestycje dotyczące m.in. przygotowania terenów inwestycyjnych, infrastruktury drogowej, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także modernizacji stadionu miejskiego. W obszarze naszego zainteresowania jest również rewitalizacja terenów poprzemysłowych i powojskowych. – mówi Radosław Torzyński, Prezydent Miasta .

Tymczasem miasto złożyło już kolejne wnioski do Ministerstwa Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, które aktualnie poddawane są procesowi weryfikacji.

W chwili obecnej w Ministerstwie Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego oceniane są następujące wnioski: „Renowacja elewacji, konserwacja i częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz remont dachu synagogi w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Raszkowska 21”, „Przebudowa i rozbudowa budynku Ostrowskiego Centrum Kultury” oraz „Przebudowa budynku Starej Biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury na szkołę artystyczną o kierunku baletowym i teatru ruchu”.
- Powyższe wnioski zostały złożone na początku bieżącego roku., a wyniki ich weryfikacji powinniśmy poznać w ciągu najbliższych dni. Również w tym miesiącu ma zostać rozstrzygnięta kwestia dofinansowania drugiego etapu modernizacji boiska sportowego przy ulicy Różanej. Ten wniosek został złożony pod koniec 2006 roku do Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zakres prac objętych wnioskiem obejmuje m.in. wykonanie syntetycznej nawierzchni sportowej na przygotowanym podłożu – mówi Karolina Pilarczyk, kierownik Referatu Pozyskiwania Środków Unijnych.
Przypomnijmy, że pierwszy etap tego przedsięwzięcia został zrealizowany w drugiej połowie minionego roku. Wówczas to wykonano podbudowę pod nawierzchnię boiska sportowego oraz położono nawierzchnię bitumiczną. Zadanie to sfinansowała Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski przy wsparciu spółki Holdikom S.A.

Ponadto w Systemie Ewidencji Przedsięwzięć Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013 znajduje się 37 przedsięwzięć o łącznej wartości 415.528.886,00 PLN., których realizacja planowana jest na kolejny okres aplikacyjny. Projekty te dotyczą nie tylko inwestycji gminnych, ale także spółek komunalnych oraz zależnych jednostek działających na terenie naszego miasta.

Justyna Mikołajczyk

Wydział Organizacyjny

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x