Ilustracja do artykułu: I konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku - zmiana

I konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku - zmiana

30-11-2023

Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podaje do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na portalu internetowym Urzędu Miejskiego informację o zmianie załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 3851/VIII/2023 Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 listopada 2023 roku w sprawie ogłoszenia I konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2024 roku w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2022 – 2025, który w §1 w miejscu „uwaga” otrzymuje brzmienie:

  • „Organizator zapewni realizację programu profilaktyki uzależnień w oparciu o programy rekomendowane przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychologii Zdrowia. Elementy programu rekomendowanego należy opisać
    w ofercie,
  • Dopuszcza się realizację programu autorskiego (w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym) mający na celu promocję zdrowego stylu życia oraz zmniejszenie zachowań ryzykownych, który należy opisać
    w składanej ofercie. Programy powinny być dostosowane do wieku odbiorców,
  • Program profilaktyczny będzie obejmował wszystkich jego uczestników w wymiarze minimum 18 godzin zegarowych w trakcie realizacji zadania,
  • Realizatorzy zajęć profilaktycznych powinni ukończyć specjalistyczne szkolenia i/lub posiadać certyfikaty z zakresu profilaktyki uzależnień,
  • Prowadzenie zajęć profilaktycznych powinno być potwierdzone materiałami dokumentującymi przebieg realizacji działania (listy obecności, dzienniki zajęć, zdjęcia)”.

        

Zmiana dotyczy realizacji zadaniaPodejmowanie działań integrujących psychoprofilaktykę
z aktywnością sportową poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego”

 

https://bip.umostrow.pl/otwarty-konkurs-ofert/1631/zarzadzenie-nr-3851-viii-2023

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x