Archiwum
pochmurno
15℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: „KIERUNEK ROZWÓJ – Instrumenty finansowania zrównoważonego rozwoju” – wideokonferencja

„KIERUNEK ROZWÓJ – Instrumenty finansowania zrównoważonego rozwoju” – wideokonferencja

09-11-2020

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim oraz Bank Gospodarstwa Krajowego mają przyjemność zaprosić na wideokonferencję pt. „KIERUNEK ROZWÓJ – Instrumenty finansowania zrównoważonego rozwoju” – która odbędzie się w dniu 17.11.2020 r. o godz. 12:00.

Podczas wideokonferencji eksperci Banku Gospodarstwa Krajowego zaprezentują takie instrumenty finansowe jak:

1. FUNDUSZ TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW

Ekspert: Pani Izabela Grab - Ekspert ds. obsługi rządowych programów mieszkaniowych

Opis: Celem Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe oraz wypłata rekompensat dla właścicieli budynków mieszkalnych, w których były lokale kwaterunkowe. Formy pomocy: premia termo modernizacyjna, premia remontowa, premia kompensacyjna.

Dla kogo:                                                                                                                                                     

- osoby fizyczne (w tym właściciele domów jednorodzinnych oraz właściciele domów wielorodzinnych),

- wspólnoty mieszkaniowe,

- osoby prawne (m.in. spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego),                             

- jednostki samorządu terytorialnego.                                                                                             .

Szczegóły: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-termomodernizacji-i-remontow-ftir/

2. JESSICA 2

Ekspert: Pan Paweł Gąsiorek - Ekspert ds. analiz kredytowych

Opis: Jessica2 to druga edycja programu, oferującego preferencyjne, niskooprocentowane pożyczki dla projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych dostępnych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych.

Dla kogo:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

- jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,

- samorządowe jednostki organizacyjne,

- państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne,

- organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),

- spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,

- Towarzystwa Budownictwa Społecznego,

- podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,

- uczestnicy PPP realizujący Projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,

- podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE,

- podmioty spoza sektora publicznego, prowadzące działalność gospodarczą ( na projekt dotyczący kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej: Budynku użyteczności publicznej lub Budynku zamieszkania zbiorowego, w którym jest prowadzona działalność),

- szkoły wyższe.

Szczegóły: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/pozyczka-rewitalizacyjna-/-jessica2/pozyczka-jessica2-dla-wojewodztwa-wielkopolskiego/

3. FUNDUSZ DOSTĘPNOŚCI

Ekspert: Pan Michał Wnuk - Starszy specjalista ds. procedur, Departament Produktów Europejskich

Opis: BGK udziela preferencyjnych pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Inwestycje przyczynią się do zapewnienia osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym poprzez swobodniejszy dostęp do dóbr i usług. Finansowanie udzielane przez BGK może być częściowo umorzone lub połączone z dotacją ze środków PFRON.

Dla kogo:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

- podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne;

- spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego;

- inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;

- podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki;

- instytucje kultury;

- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Szczegóły: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/fundusze/fundusz-dostepnosci/

4. PROGRAM MIESZKANIE NA START

Ekspert: Pani Renata Chodkiewicz - Ekspert ds. obsługi programu budownictwa socjalnego

Opis: Mieszkanie na Start to rządowy program dopłat do czynszu. Kierowany jest do najemców nowych mieszkań utworzonych lub poddanych rewitalizacji w ramach współpracy inwestorów z gminami. Dopłaty otrzymają osoby spełniające warunki zapisane w ustawie. Za nabór najemców odpowiadać będzie gmina. To gmina, w uzgodnieniu z inwestorem, wskazuje, które lokale mieszkalne objęte są dopłatami. Program dopłat do czynszu realizuje dwa główne cele: społeczny i inwestycyjny. Pierwszy stanowi pomoc dla gospodarstw domowych mających trudności w samodzielnym zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, drugi – zachętę do realizacji inwestycji polegających na budowie mieszkań na wynajem.

Dla kogo:

- osobą fizyczną mieszkającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadającą obywatelstwo polskie

- jest cudzoziemcem z prawem pobytu / prawem stałego pobytu w Polsce lub przebywającym na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, lub przebywającym w Polsce z kartą pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy"

- średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego najemcy (w okresie podlegającym analizie) nie może przekroczyć:

- w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia,

- w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 100 proc. przeciętnego   wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym.

Szczegóły: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-mieszkanie-na-start/

 

 UPRZEJMIE PROSIMY O POTWIERDZENIE UDZIAŁU NA ADRES E-MAIL: jtomalkiewicz@umostrow.pl

*Udział w wideokonferencji jest bezpłatny.

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x