Ilustracja do artykułu: LXVIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

LXVIII Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

26-01-2024

Uprzejmie zapraszam do udziału w LXVIII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego która odbędzie się w dniu 31 stycznia 2024 roku o godz. 9.00 w Sali Sesyjnej im. Stanisława Musielaka  w Centrum Aktywności Lokalnej przy ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 14, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 

Proponowany porządek obrad:

I              Otwarcie.

II            Przyjęcie porządku obrad.

III           Przyjęcie protokołu z LXVII Sesji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.   

IV           Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z działań podejmowanych w okresie od LXVI do LXVIII Sesji Rady Miejskiej. 

V             Sprawozdania Komisji Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok oraz plany pracy na 2024 rok.

VI       Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w okresie międzysesyjnym.

VII         Interpelacje i zapytania radnych.

 

VIII          Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2024 -2045,
 2. zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
 3. powierzenia spółce komunalnej CRK Zieleń i Rekreacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowie Wielkopolskim zadań własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,  
 4. aktualności planu ogólnego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w latach 2018 -2023,
 5. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Radłowską, ul. Poznańską a rzeką Ołobok,
 6. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Głogowską a ul. Kopernika,
 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy al. Słowackiego, a ul. Torową – część A,
 8. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Kaliską a ul. Nowa Krępa – część A,
 9. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ostrów Wielkopolski w formie dotacji celowej na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu nawierzchni chodnika przy ul. Pruślińskiej w Wysocku Wielkim” – na odcinku od ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim do Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Wysocku Wielkim na długości około 270 m,
 10. zmiany uchwały nr XLIV/487/2022 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania,
 11.  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w 2024 roku,
 12. rozszerzenia zasięgu nazwy ulicy Owocowej w Ostrowie Wielkopolskim,
 13. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji strategii rozwoju ponadlokalnego,
 14. ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród, ich wysokość i warunki wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski,
 15. zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 16 Koszałek-Opałek przy ul. Partyzanckiej 15b w Ostrowie Wielkopolskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego przy ul. Królowej Jadwigi 3w Ostrowie Wielkopolskim,
 16. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi przy ul. Waryńskiego 29 w Ostrowie Wielkopolskim poprzez likwidację oddziału przedszkolnego,
 17. uchwalenia gminnego programu osłonowego pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024,
 18. ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski,
 19. udzielenia dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 20. udzielenia dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 21. udzielenia dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 22. udzielenia dotacji na realizację zadań inwestycyjnych obejmujących finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowalnych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
 23. wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Krzysztofa Komedy Trzcińskiego,
 24. wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Sienkiewicza nr 2A, wskazanej przez firmę FORGAME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 25. przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego za 2023 rok oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok,
 26. skargi na działalność Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 27. ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego.

IX           Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

X            Wolne wnioski i informacje.

XI           Zakończenie obrad.                                                                                

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/…/

Jarosław Lisiecki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x