Archiwum
pochmurno
21℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza
Ilustracja do artykułu: Ławnicy - nabór kandydatów

Ławnicy - nabór kandydatów

24-06-2019

O G Ł O S Z E N I E

Przewodniczącego Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego  dotyczące składania dokumentów przez kandydatów na ławników

do sądów powszechnych

na kadencję 2020 - 2023

W związku z upływającą kadencją ławników sądów powszechnych, na podstawie art. 160 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz.52) ogłaszam nabór kandydatów na ławników Sądu Okręgowego w Kaliszu oraz Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 24 maja 2019 roku.

Ławników do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty własnością tych sądów – w głosowaniu tajnym.

1) 22 ławników do Sądu Okręgowego w Kaliszu, w tym 2 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy,

2) 28 ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim, w tym 25 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

 

Podstawa prawna:

-      ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52),

-  rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121 poz. 693).

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)    jest nieskazitelnego charakteru;

3)    ukończył 30 lat;

4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)    nie przekroczył 70 lat;

6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)    osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)    duchowni;

7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)    radni gminy, powiatu i województwa.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy do 30 czerwca 2019 r.:

1)    prezesi właściwych sądów,

2)    stowarzyszenia,

3)    inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

4)    oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

1)    informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)    oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)    oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)    zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)    oświadczenie kandydata, że nie zachodzi w stosunku do niego żadna z przesłanek wymienionych w art. 159 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych;

6)    dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

 WAŻNE: Dokumenty wymienione w pkt 1-5 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

 

WAŻNE: Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

 

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Ważne! Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

 Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady gminy po 30 czerwca 2019 roku, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu.

Kandydaci przed wyborami będą podlegać zaopiniowaniu przez Zespół do opiniowania kandydatów na ławników, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.

Kartę zgłoszenia wraz z dokumentami można pobrać także ze strony internetowej Urzędu Miejskiego  w Ostrowie  Wielkopolskim.

Osoby zainteresowane kandydowaniem oraz organy i instytucje uprawnione ustawowo do zgłaszania kandydatów na ławników do sądów powszechnych mogą odbierać karty w Urzędzie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim Al. Powstańców Wielkopolskich 18 w pokoju nr 8  (na parterze) Referat Obsługi Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim.

Wypełnione karty należy składać w Referacie Obsługi Rady Miejskiej - pokój nr 8 do 30 czerwca 2019 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                         /…/

             Jarosław Lisiecki

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x