Ilustracja do artykułu: Uwaga – nawet 99% bonifikaty

Uwaga – nawet 99% bonifikaty

19-08-2019

Art. 9a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r., poz. 916 tj.), wprowadza możliwość skorzystania z bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99% :

- osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osobom, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkującym w dniu przekształcenia z tymi osobami opiekunom prawnym lub przedstawicielom ustawowym tych osób,

- członkom rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.),

- inwalidom wojennym i wojskowym w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),

- kombatantom oraz ofiarom represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),

- świadczeniobiorcom do ukończenia 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.), lub ich opiekunom prawnym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych.

Ponadto zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego nr VI/70/2019   z dnia 18.02.2019 roku w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i wysokości stawek procentowych tych bonifikat Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego mogą ubiegać się o udzielenie bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe  w prawo własności tych gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Bonifikata od opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu wynosi:

- 75% -  w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;

- 65% -  w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;

- 55% - w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu.

Warunkiem uzyskania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu jest złożenie pisemnego wniosku o udzielenie bonifikaty wraz z oświadczeniem o zamiarze wniesienia opłaty jednorazowej oraz braku zaległości z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste wobec Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski związanych z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia.

W razie zbiegu praw do bonifikat, o których mowa powyżej, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla właściciela gruntu.

Biuro Prasowe

bprasowe@umostrow.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x