L Sesja Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego

18-06-2018

Uprzejmie zapraszam na L Sesję Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, która odbędzie się w dniu 27 czerwca 2018 roku o godz. 9.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego, Al. Powstańców  Wielkopolskich 14.

Proponowany porządek obrad

I            Otwarcie.

II           Przyjęcie porządku obrad.

III          Przyjęcie protokołu z  XLVIII i XLIX Sesji Rady Miejskiej.

IV          Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym.

V            Interpelacje i wnioski radnych.

VI  Podjęcie uchwał w sprawie:

1)     zatwierdzenia  sprawozdania finansowego  miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok, sprawozdania rocznego Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok,

a)      przedstawienie  sprawozdania   rocznego Prezydenta  Miasta  z  wykonania  budżetu Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok  wraz   z  informacją  o stanie  mienia  Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

b)     przedstawienie sprawozdania finansowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok,

c)      przedstawienie   opinii   Regionalnej  Izby   Obrachunkowej  o  przedłożonym  przez Prezydenta  Miasta  Ostrowa Wielkopolskiego sprawozdaniu  z  wykonania budżetu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2017 rok  wraz  z  informacją o stanie mienia komunalnego,

d)     zapoznanie się z opiniami komisji merytorycznych w sprawie wykonania  budżetu miasta,

e)      zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej,

f)      zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,

g)      dyskusja,

 

2)     absolutorium dla Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2017 rok,

3)     zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

4)     zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok,

5)     przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego dla działek 15/3 i 22/1 z obrębu 0064,

6)     udzielania dotacji w 2018r. na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Ostrowa  Wielkopolskiego ,

7)     zasad usytuowania na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,

8)     ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

9)     maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

10)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej”,

11)  wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”,

12)  zmiany Uchwały Nr XXVI/308/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 października 2016 roku w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Ostrowskie Centrum Usług Wspólnych w Ostrowie Wielkopolskim oraz nadania jej statutu,

13)  ustalenia regulaminów określających wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród, ich wysokość i warunki wypłacania dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolskim,

14)  określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnienia od tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i placówek oraz nauczycieli pełniących inne stanowisko kierownicze w szkole, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów szkolnych, psychologów i logopedów oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

15)  programu „Ostrowska Karta Rodziny 3+” realizowanego na terenie Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski,

16)  uchwalenia programu Ostrowska Karta Seniora.

 

VII        Odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych.

VIII       Wolne wnioski i informacje.

IX          Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/Marian Herwich/                                                                                                        

                      


                                                                                                     

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x