Archiwum
pochmurno
20℃
Wysoki kontrastTłumacz języka migowegoPrzeciw działanie wykluczeniu cyfrowemuStan jakości powietrza

Program Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023

Program Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego został przyjęty Uchwałą nr XXXIV/399/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023.

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji. Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r., która określa zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także samo jej prowadzenie w zakresie właściwości gminy, stanowią jej zadanie własne.

Zaplanowane przez miasto w programie działania służą wspieraniu procesu rewitalizacji i prowadzone będą w sposób spójny zarówno wewnętrznie jak i zewnętrznie z uwagi na zgodność z politykami sektorowymi wynikającymi z dokumentów strategicznych oraz planistycznych z poziomu regionalnego i lokalnego.

Program rewitalizacji jako dokument strategiczny podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Mając to na uwadze miasto zwróciło się do właściwego terytorialnie Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia postępowania. Podmioty te odstąpiły od przeprowadzenia powyższego postępowania.

Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym, które były zgodne z ustawą o rewitalizacji i trwały od 13.04.2017 r. do 15.05.2017 r.

Zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji:

- Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego 30 stycznia 2018 roku podjęła Uchwałę  Nr XLIV/527/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/399/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023.

- Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego 29 września 2021 roku podjęła Uchwałę  Nr XXXVIII/426/2021 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/399/2017 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016 – 2023.

Program Rewitalizacji dla Ostrowa Wielkopolskiego na lata 2016-2023 został poddany aktualizacji, która w głównej mierze obejmowała zwiększenie liczby nowych działań rewitalizacyjnych, w tym uwzględniających przedsięwzięcia zgłoszone przez podmioty społeczne i prywatne.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x