Ilustracja do artykułu: Ciepłe Mieszkanie. Ruszył nabór wniosków w Ostrowie Wielkopolskim

Ciepłe Mieszkanie. Ruszył nabór wniosków w Ostrowie Wielkopolskim

29-05-2024

Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim informuje o rozpoczęciu naboru Wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach  programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie – Nabór II na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

I. Nabór wniosków odbywać się będzie w terminie od dnia 21 maja 2024 r. do 3 czerwca 2024 r. 
Wnioski można składać wyłącznie w okresie naboru. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po dniu zakończenia naboru pozostawiane będą bez rozpatrzenia.

II. Miejsce i sposób składania wniosków:

 1. w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski). 
 2. w wersji papierowej na adres Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (Al. Powstańców Wielkopolskich 18, 63-400 Ostrów Wielkopolski).

III. Wnioski mogą składać:

 1. osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego, 
 2. najemcy lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy, jeżeli nie wszystkie lokale mieszkalne w tym budynku stanowią własność gminy, 
 3. wspólnoty mieszkaniowe (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)   obejmujące od 3 do 7 lokali mieszkalnych, w budynkach zlokalizowanych na terenie gminy.

IV. Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od:

1.     dochodów beneficjenta końcowego na postawie ostatniego złożonego zeznania podatkowego lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została za rok 2022 na poziomie:

 • podstawowym  – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
 • podwyższonym – do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
 • najwyższym  – do 90 % kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

2.     rodzaju przedsięwzięcia we wspólnocie:

 • do 60% kosztów kwalifikowanych w zależności od zakresu przedsięwzięcia, nie więcej niż 375 000 zł.

Uwaga! Wymiana starego pieca/kotła centralnego ogrzewania może nastąpić dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. 

V. Wnioski będzie można pobierać:

 1. w Referacie Obsługi Mieszkańców zlokalizowanym na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
 2. w pokoju nr 40, na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim;
 3. ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim (www.umostrow.pl).

WAŻNE. Do wniosku należy przedłożyć  następujące dokumenty: 

 1. Oświadczenie wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie (jeśli lokal mieszkalny jest objęty współwłasnością wynikającą z prawa własności lub z ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu).
 2. Zgoda współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań.
 3. Pełnomocnictwo (o ile w imieniu wnioskodawcy występuje pełnomocnik wnioskodawcy, współwłaścicieli, współmałżonka) wraz  potwierdzeniem wniesienia  opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za udzielone pełnomocnictwo.
 4. Dokument potwierdzający wysokość osiągniętego dochodu uprawniający Beneficjentów do określonego poziomu dofinansowania, zaświadczenie o dochodzie z MOPS Ostrów Wielkopolski.
 5. Dokumentacja fotograficzna istniejącego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym.

Dodatkowe wymagane dokumenty dla wspólnoty mieszkaniowej:

 1. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyboru zarządu.
 2. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej o przystąpieniu do realizacji zadania w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie-Nabór II”.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www:

Kompletne wnioski realizowane będą do wysokości pozyskanej przez miasto ostrów wielkopolski dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
  
Szczegółowych informacji na temat naboru udziela Paulina Barcicka – Specjalista ds. Klimatu w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w godzinach pracy urzędu – pok. nr 40 tel. 62 58 22 440.

    

Program w liczbach:

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

0

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

0


 

 Informacja na 21 maja dzień2024 r.


Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x