Mieszkania chronione

Zgodnie z art. 53 ustawy o pomocy społecznej osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Od miesiąca marca 2017 roku na terenie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego funkcjonuje mieszkanie chronione przeznaczone dla osób po 60 roku życia, niesamodzielnych, chorych przewlekle, niepełnosprawnych. Mieszkanie przeznaczone jest dla 4 osób, które zamieszkają w nim od dnia 15 marca 2017 roku.

Całość postępowania, w zakresie przyznania pomocy w formie skierowania do mieszkania chronionego, prowadzona jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim. Wniosek o udzielenie pomocy może zostać złożony osobiście, listownie, telefonicznie lub przez inne osoby, w imieniu osoby zainteresowanej. Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w trakcie którego, pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.
Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określone zostały w Uchwale Nr XXIX/331/2016 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2016 roku.

Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala podmiot kierujący – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres przyznanych usług i zasady ponoszenia odpłatności określone w ww. Uchwale. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym uzależniona jest os sytuacji dochodowej osoby kierowanej.

Mieszkanie chronione zlokalizowane jest na parterze budynku wielorodzinnego przy  ul. Waryńskiego 7 w Ostrowie Wielkopolskim.

Mieszkanie chronione zdjęcie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x