Regulamin

REGULAMIN

zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu:

„Z kanapy zejdź, na siłownię wejdź”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady realizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach programu pn.:  „Z kanapy zejdź, na siłownię wejdź” , w tym zasady uczestnictwa w zajęciach.
 2. Organizatorem zajęć sportowo-rekreacyjnych jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski.
 3. Zajęcia prowadzone są przez Animatora, tj. osobę o kwalifikacjach rekreacji ruchowej lub/oraz instruktora sportu lub/oraz nauczyciela wychowania fizycznego na zlecenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.
 4. Animator czuwa nad bezpieczeństwem osób biorących udział w zajęciach, zwanych dalej uczestnikami i w tym celu upoważniony jest do wydawania uczestnikom odpowiednich poleceń.
 5. Zajęcia są ogólnodostępne i nieodpłatne, a udział w nich dobrowolny.
 6. Celem realizacji jest:

a)     popularyzacja walorów rekreacji ruchowej;

b)     organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych;

c)     zapewnienie kadry instruktorów (animatorów) do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych;

d)     rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej;

e)     udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej;

 1. Koordynatorem programu jest merytoryczny wydział ds. sportu.

II. ZAKRES MERYTORYCZNY ZAJĘĆ ORAZ HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

 1. 1.     Zajęcia realizowane są na miejskich obiektach sportowo-rekreacyjnych.
 • Siłownia zewnętrzna w Parku 3 Maja
 • Siłownia zewnętrzna przy ul. Dubiskiego
 • Siłownia zewnętrzna  w Parku Północnym
 • Siłownia zewnętrzna przy Alei Solidarności
 1. Zajęcia będą prowadzone od kwietnia do października, w wymiarze co najmniej 1 h tygodniowo/obiekt
 2. Wykaz obiektów, o których mowa w punkcie 1, jak również okres realizacji zajęć,       o którym mowa w punkcie 2, może podlegać zmianom, w zależności od propozycji zgłaszanych przez mieszkańców oraz sugestii i obserwacji animatorów,                       z  zastrzeżeniem, że:
 • Możliwe jest zarówno zwiększanie, jak i ograniczanie liczby obiektów, na których realizowane są zajęcia sportowo-rekreacyjne,
 • Okres realizacji może być różny dla różnych obiektów i może obejmować miesiące inne niż wskazane w punkcie 2.
 1. Ewentualne zmiany, o których mowa w ust. 3, będą podawane do informacji publicznej.
 2. Zajęcia odbywają się w miejscu, dniach i godzinach określonych w Harmonogramie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego odwołania realizacji zajęć w przypadku małego zainteresowania mieszkańców proponowanymi usługami animacyjnymi, długotrwałymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, koniecznością prowadzenia robót budowlanych, konserwacyjnych lub naprawczych na obiektach sportowo-rekreacyjnych objętych usługami animacyjnymi lub innej istotnej przyczyny powodującej, że realizacja zadania nie leży w interesie publicznym, bądź zagraża zdrowiu i życiu uczestników zajęć.
 4. Organizator podaje harmonogram do publicznej wiadomości poprzez jego publikacje na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w zakładce dot. programu.
 5. Informacje o nagłych zmianach harmonogramu, w tym odwołaniu zajęć w skutek zaistnienia okoliczności uniemożliwiających ich prowadzenie, w wyznaczonym terminie, podane będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce związanej z programem lub rozsyłane za pomocą wiadomości SMS.

III. UCZESTNICY PROGRAMU

 1. Zajęcia są ogólnodostępne i nieodpłatne, a udział w nich dobrowolny.
 2. Z uwagi na otwarty charakter zajęć, przewidywaną dużą wymienność/rotację uczestników, zajęcia nie stanowią formy dozoru nad ich uczestnikami, a Animator monitoruje obecność uczestników jedynie w celach statystycznych.
 3. W zajęciach uczestniczy się na własną odpowiedzialność.
 4. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18 roku życia) mogą brać udział w zajęciach pod warunkiem zaakceptowania przez rodzica/opiekuna prawnego niniejszego regulaminu oraz przedstawienia animatorowi do wglądu podpisanej zgody na udział dziecka w zajęciach. Podpisaną przez rodzica/opiekuna prawnego zgodę okazuje się Animatorowi przed rozpoczęciem zajęć. Formularz dostępny jest u Animatora oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w zakładce dot. programu.
 5. Dzieci do lat 7 mogą brać udział w zajęciach wyłącznie w asyście rodzica/opiekuna.
 6. Za uszkodzenia sprzętu własnego, odzieży, jak również przedmiotów, dokumentów i innych rzeczy stanowiących własność uczestników organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Osoby, które mają wątpliwości, czy ich stan zdrowia pozwala na udział w zajęciach powinny skonsultować się z lekarzem.
 8. Wszystkie objawy złego samopoczucia należy zgłaszać Animatorowi.
 9. Każdy uczestnik powinien posiadać strój sportowy dostosowany do warunków atmosferycznych, rodzaju obiektu i prowadzonych zajęć.

 

IV. BEZPIECZEŃSTWO I SANKCJE

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom zajęć, w ich trakcie zabrania się:
 • użytkowania sprzętu innego niż zgodnego przeznaczeniem obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz specyfiką zajęć,
 • niszczenia urządzeń sportowych oraz nawierzchni obiektów sportowo-rekreacyjnych,
 • palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
 • zaśmiecania,
 • przeszkadzania w zajęciach,
 • zakłócania porządku i używania słów wulgarnych.
 • przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów korzystania z obiektów, na których są realizowane zajęcia,
 • stosowanie się do poleceń Animatora,
 • korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych i ich urządzeń zgodnie z przeznaczeniem,
 • przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
 • niezwłoczne informowanie animatora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników.
 • złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,
 • pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków uczestnika,
 • posiadają nieodpowiedni strój sportowy,
 • ich zachowanie oraz warunki fizyczne budzą wątpliwości, co do kondycji lub stanu zdrowia umożliwiających udział w zajęciach.
 1. Do podstawowych obowiązków uczestników zajęć należy:

  • przestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminów korzystania z obiektów, na których są realizowane zajęcia,
  • stosowanie się do poleceń Animatora,
  • korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych i ich urządzeń zgodnie z przeznaczeniem,
  • przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
  • niezwłoczne informowanie animatora o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczestników.
 1. Animator odmawia udziału w zajęciach uczestnikom, którzy nie przestrzegają niniejszego regulaminu, a szczególności:

  • złamali którykolwiek z obowiązujących zakazów,
  • pomimo upomnienia nadal nie przestrzegają podstawowych obowiązków uczestnika,
  • posiadają nieodpowiedni strój sportowy,
  • ich zachowanie oraz warunki fizyczne budzą wątpliwości, co do kondycji lub stanu zdrowia umożliwiających udział w zajęciach.
 1. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o realizacji, odwołaniu lub przerwaniu zajęć decyduje Animator.
 2. W uzasadnionych przypadkach animator może wezwać służby mundurowe: Straż Miejską i/lub Policję.
 3. Uczestnik, który dopuścił się uszkodzenia lub zniszczenia obiektu lub jego wyposażenia, zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Wszelkie skargi i wnioski dotyczące realizacji zajęć przyjmuje Koordynator programu w godzinach urzędowania.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY I DOBROWOLNY, ALE  OSOBY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH POD WARUNKIEM PRZEDSTAWIENIA PISEMNEJ ZGODY RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO.

FORMULARZ OŚWIADCZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE DO POBRANIA LUB TEŻ BEZPOŚREDNIO U ANIMATORA W DNIU ZAJĘĆ ORAZ W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 18, REFERAT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW – PARTER

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x