Stypendia socjalne

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Ostrowscy uczniowie w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej corocznie mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Wnioski można składać od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – od 1 do 15 października danego roku szkolnego.

Warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest faktyczne zamieszkanie na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski oraz potwierdzenie uczęszczania dziecka do szkoły (pieczątka szkoły na wniosku).

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK
 • Uczeń szkoły, dla której Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski jest organem prowadzącym - w swojej szkole.
 • Pozostali uczniowie oraz wychowankowie - w Referacie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 600,00 zł netto) do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia, w szczególności gdy w rodzinie występuje:

 • bezrobocie,
 • niepełnosprawność,
 • ciężka lub długotrwała choroba,
 • wielodzietność,
 • brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizm lub narkomania,
 • gdy rodzina jest niepełna,
 • w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe.

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

STYPENDIUM NIE PRZYSŁUGUJE
 • uczniom klas zerowych oraz studentom,
 • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,
 • uczniom spoza Ostrowa Wielkopolskiego przebywającym w Ostrowie Wielkopolskim w internacie lub na stancji.
STYPENDIUM SZKOLNE JEST PRZYZNAWANE NA WNIOSEK
 • rodziców / opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
 • pełnoletniego ucznia,
 • dyrektora szkoły,
 • z urzędu.
OKRES PRZYZNANIA

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

DOCHÓD UPRAWNIAJĄCY DO POMOCY

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 600,00 zł.

Wysokość dochodu oblicza się na zasadach określonych zgodnie z art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901 ze zm.).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony. Wykazane dochody muszą być potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem albo oświadczeniem. Za źródła dochodów uważa się w szczególności: wynagrodzenie za pracę wynikającą z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, wynagrodzenie za płatną praktykę; świadczenia takie jak: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne wraz z dodatkiem, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, alimenty zasądzone dobrowolne; emerytury, renty inwalidzkie, renty socjalne, renty rodzinne i inne, stypendia, świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe, zasiłki dla osób bezrobotnych, wynagrodzenie z tytułu odbywanego stażu pracy, świadczenie przedemerytalne, darowizny, odszkodowania, dochody z posiadanych ha przeliczeniowych, dochody z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, dochody z prac dorywczych oraz inne niewymienione wyżej.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE WYSOKOŚĆ DOCHODÓW

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć wszystkie dokumenty potwierdzające uzyskany dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, tj. z miesiąca sierpnia zgodnie z tabelą w CZĘŚCI B wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego.


Dołączając do wniosku oświadczenie zamiast zaświadczenia konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

ZMIANA OKOLICZNOŚCI UPRAWNIAJĄCYCH DO PRZYZNANIA STYPENDIUM

Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne albo pełnoletni uczeń obowiązani są niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

KONTAKT

Wydział Edukacji Referat Oświaty

Agnieszka Cierpka – inspektor
tel. 62 58 22 311

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x