O programie

Program sportowo-rekreacyjny  Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

pn.: „Z kanapy zejdź, na siłownię wejdź”

I. Wstęp

Szeroka dostępność funkcjonalnej i bezpiecznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej stwarza mieszkańcom Ostrowa Wielkopolskiego doskonałe warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Aktywność fizyczna jest niezbędnym elementem zdrowia i dobrego samopoczucia - czynne uprawianie aktywności ruchowej pozytywnie wpływa na wiele aspektów życia, między innymi na rozwój psychofizyczny człowieka oraz stan jego zdrowia, stanowi również alternatywną formę spędzania wolnego czasu i przeciwdziałania negatywnym zachowaniom społecznym. Sama dostępność infrastruktury sportowej nie zawsze jest jednak wystarczająca, aby skutecznie zachęcić do uprawiania regularnej aktywności ruchowej.

Dlatego też warto wystąpić z ofertą ogólnodostępnych i cyklicznych zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowanego animatora. Współczesny mieszkaniec miasta coraz bardziej ogranicza swoją aktywność ruchową, zatem celem zajęć jest jej zwiększenie. Zatrudnienie trenera środowiskowego odpowiedzialnego za animowanie i organizowanie zajęć na obiektach sportowo-rekreacyjnych zapewni użytkownikom przede wszystkim dostęp do różnorodnych ćwiczeń pod okiem specjalisty, ale także stanowi atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu. To także możliwość zyskania nowych znajomości. Dzięki nadzorowi animatora wzrasta bezpieczeństwo osób korzystających z tego typu obiektów, a prowadzone przez niego zajęcia sportowe dostosowane są do docelowej grupy odbiorców. Dzięki temu forma oraz charakter zajęć jest atrakcyjna dla uczestników.

Działania zainicjowane w ramach programu w kolejnych latach realizowane będą  w okresie od kwietnia do października. Wybór obiektów miejskich, na których realizowane będą zajęcia sportowe uzależniony będzie od dostępnych środków finansowych oraz dokonywany będzie corocznie w oparciu o doświadczenia roku poprzedniego. Propozycje zgłaszane mogą być także przez mieszkańców. W trakcie realizacji Programu prowadzone będą działania monitorujące specyfikę potrzeb środowiska, do którego skierowana jest oferta zajęć oraz wypracowujące standardy  i założenia programowe na lata kolejne.

II. Cel główny

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb społeczeństwa w zakresie kultury fizycznej i rekreacji oraz korzystania z ogólnodostępnych urządzeń sportowych i terenów rekreacyjnych.

III. Cele szczegółowe programu:

 1. Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej.
 2. Organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych przy wykorzystaniu urządzeń siłowni zewnętrznych.
 3. Zapewnienie kadry instruktorów (animatorów) do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych.
 4. Rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej.
 5. Udostępnienie bazy sportowo-rekreacyjnej.
 6. Stwarzanie bezpiecznych warunków prowadzonych zajęć.
 7. Współdziałanie w upowszechnianiu sportu, turystyki i rekreacji z organizacjami
  i stowarzyszeniami sportu, kultury fizycznej i rekreacji.
 8. Organizowanie życia sportowo-rekreacyjnego, w szczególności na terenie dużych osiedli mieszkaniowych.
 9. Kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego
  i aktywnego stylu życia oraz współpracy w grupie.
 10. Rozpoznanie specyfiki potrzeb środowiska, do którego skierowana jest oferta zajęć.
 11. Promocja miasta w zakresie sportu i rekreacji.

IV. Odbiorcy Programu:

Beneficjentami programu są mieszkańcy miasta, w szczególności zamieszkujący duże osiedla mieszkaniowe na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.

V. Okres realizacji Programu:

Realizacja Programu rozpocznie się w 2017 r. Decyzja o kontynuacji Programu w latach następnych będzie podejmowana przez Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji zadania za dany rok. Zajęcia sportowo-rekreacyjne będą prowadzone w okresie od kwietnia do października, a w przypadku takiej potrzeby, także w innych miesiącach.

I. Działania przewidziane do realizacji Programu:

Prowadzenie stałych, cyklicznych działań sportowo-rekreacyjnych na obiektach sportowych i rekreacyjnych (siłownie zewnętrzne) zlokalizowanych na terenie miasta, w okresie kwiecień – październik, w wymiarze co najmniej 1 godziny tygodniowo.

Wykaz obiektów na których będą prowadzone zajęcia:

siłownia zewnętrzna w Parku 3 Maja*

siłownia zewnętrzna przy ul. Dubiskiego

siłownia zewnętrzna  w Parku Północnym

siłownia zewnętrzna przy Alei Solidarności*

* ( na tym obiekcie przewidziane również zajęcia z Nornic Walking)

VII. Założenia organizacyjne dotyczące usług sportowo-rekreacyjnych:

 1. 1.     Zajęcia sportowo-rekreacyjne prowadzone są przez osoby posiadające co najmniej ukończony kurs instruktora rekreacji ruchowej w dyscyplinie sportowej (obligatoryjne).
 2. 2.     Animator powinien mieć przygotowanie pedagogiczne i ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy (preferowane).
 3. 3.     Animator realizuje zadania na terenie wyznaczonych obiektów.
 4. 4.     Animator dokumentuje realizację Programu poprzez prowadzenie dziennika zajęć stanowiącego warunek rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia.
 5. 5.     Zajęcia odbywają się cyklicznie według ustalonych harmonogramów.
 6. 6.     Zatrudnienie animatora winno nastąpić na podstawie umowy-zlecenia. Nie wyklucza się powierzenia realizacji zadania podmiotowi zewnętrznemu, w tym organizacji pozarządowej działającej w zakresie sportu i rekreacji.

VIII. Nadzór, wdrażanie i monitoring Programu:

Koordynatorem programu jest merytoryczny wydział ds. sportu,  do którego zadań należy m.in.:

 • przygotowanie procedury naboru animatorów,
 • konsultowanie harmonogramów zajęć sportowo-rekreacyjnych ze strony Urzędu Miejskiego,
 • odbiór wykonanych usług sportowo-rekreacyjnych,
 • prowadzenie działań monitoringowych i sprawozdawczych,
 • prowadzenie strony internetowej poświęconej programowi,
 • współpraca z Zarządcą obiektów w zakresie realizacji zajęć na obiektach.

Środki przeznaczone na realizację programu pochodzić będą ze środków własnych Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Gmina będzie poszukiwać zewnętrznych źródeł finansowania zadania i w przypadku pojawienia się możliwości uzyskania dofinansowania będzie aplikować o wsparcie finansowe.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH JEST BEZPŁATNY I DOBROWOLNY, ALE  OSOBY PONIŻEJ 18 ROKU ŻYCIA MOGĄ BRAĆ UDZIAŁ W ZAJĘCIACH POD WARUNKIEM PRZEDSTAWIENIA PISEMNEJ ZGODY RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO.

FORMULARZ OŚWIADCZENIA MOŻNA POBRAĆ W ZAKŁADCE DO POBRANIA LUB TEŻ BEZPOŚREDNIO U ANIMATORA W DNIU ZAJĘĆ ORAZ W URZĘDZIE MIEJSKIM W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM, AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 18, REFERAT OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW – PARTER

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x