Przebudowa wraz z rozbudową ul. Środkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Wylotowej

Tytuł projektu/zadania: „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Środkowej w Ostrowie Wielkopolskim na odcinku od ul. Grabowskiej do ul. Wylotowej”

Źródło dofinansowania: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Wartość projektu: 4 659 374,05 zł

Wartość dofinansowania: 2 329 687,02 zł

 

Przedmiotem dofinansowania jest przebudowa wraz z rozbudową ul. Środkowej w Ostrowie Wielkopolskim. Droga znajduje się we wschodniej części miasta i stanowi połączenie drogi powiatowej ul. Grabowskiej z ul. Wylotową, która pełni funkcję drogi prowadzącej bezpośrednio do obwodnicy miasta (S11). Droga posiada skrzyżowania z ul. Wylotową, Drzymały i Olszynową. W pasie drogowym na odcinku nr 1 zlokalizowana jest jezdnia o nawierzchni bitumicznej szer. 4,0 m, natomiast na odcinku 2 i 3 o nawierzchni częściowo z utwardzonego destruktu, a częściowo z kamienia (bruku). Jezdnia nie posiada krawężników a nawierzchnia jest w bardzo złym stanie: liczne spękania i nierówności poprzeczne (cząstkowe remonty). Droga nie posiada chodników i zjazdów do posesji. Ruch pieszych odbywa się po jezdni lub po poboczu gruntowym. Ulica posiada oznakowanie pionowe w postaci znaków regulujących kwestię pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach oraz wprowadzająca ograniczenie prędkości do 30 km/h. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa jednorodzinna oraz łąki i pola stanowiące tereny inwestycyjne miasta.

Długość projektowanej drogi wynosi łącznie 1 044,00 m. Utrzymanie nawierzchni w bezpiecznym dla użytkowników ruchu drogowego stanie, pochłania obecnie duże nakłady finansowe, a już wykonane remonty cząstkowe mieszanką mineralno-asfaltową, stanowią ponad połowę istniejącej nawierzchni jezdni. Konstrukcja nawierzchni jezdni przewidziana do wykonania w ramach inwestycji to: umocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego. Całość jezdni ograniczona zostanie nowymi krawężnikami betonowymi na ławie betonowej. Chodniki oraz zjazdy zostaną wykonane z kostki betonowej brukowej ułożonej na umocnionym podłożu z gruntu stabilizowanego cementem oraz dodatkowej podbudowie z chudego betonu w przypadku zjazdów. Na części drogi projektuje się dodatkowo ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego. Projektuje się także nowe oznakowanie poziome i pionowe, w tym zastosowanie znaków aktywnych na przejściach dla pieszych. W celu odwodnienia drogi zostaną wykonane wpusty deszczowe wprowadzone do nowo budowanej kanalizacji deszczowej.  

Dzięki realizacji inwestycji poprawi się bezpieczeństwo ruchu, podniesie się standard techniczny drogi, zwiększy się dostępność/atrakcyjność terenów inwestycyjnych (60 h) i rekreacyjnych oraz dostępność transportowa. Powyższe wpłynie na poprawę życia mieszkańców i przyczyni się do wyrównywania potencjału społeczno-gospodarczego, a także ograniczenia peryferyjności i zapewnienia spójności terytorialnej dróg publicznych na obszarze województwa wielkopolskiego.

AKTUALNOŚCI:

KONTAKT
Referat Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych
tel. 62 58-22-314
e-mail: integracja@umostrow.plStrona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.x